ข้อตกลงและเงื่อนไข -

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

การใช้เว็บไซต์นี้ ท่านจะต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการที่บริษัทกำหนด โปรดหยุดใช้เว็บไซต์นี้ หากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าวได้ เนื่องจากการใช้หรือดูข้อมูลใดๆ ที่ปรากฎในเว็บไซต์นีถือว่าท่านได้ตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงือนไขการใช้บริการดังต่อไปนี้ ซึ่งมีผลบังคับตามกฎหมายแล้ว

ทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทในข้อมูลทั้งหมด ทีปรากฎในเว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะเป็น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครืองหมายบริการ ชื่อทางการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดเจน การคัดลอก ถ่ายโอน ทำสำเนา ดัดแปลง เผยแพร่ หรือใช้ข้อมูลดังกล่าว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้า หรือวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการใช้เป็นข้อมูล ในการพิจารณาการตัดสินใจใช้บริการของบริษัท โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน ย่อมเป็นการกระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท

การใช้ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ

ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำอย่างผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ ตลอดจนข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องคอยตรวจสอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม รวมถึงการเชื่อมโยงเว็บไซต์ที่ให้บริการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น บริษัทมิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น และมิได้ให้การรับรองหรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น การที่ท่านเข้าเยี่ยมชมหรือดาวน์โหลดข้อมูลหรือซอฟต์แวร์บนเว็บไซต์ดังกล่าว ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข การใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น และยอมรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด

การไม่รับรองข้อมูล

บริษัทไม่รับรองถึงความถูกต้องครบถ้วน ความทันสมัย ความเหมาะสมกับกาลเวลาและวัตถุประสงค์การปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร ์ความสามารถนำไปใช้งานได้ และความน่าเชือถือของข้อมูลใดๆ ทีปรากฎในเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้เป็นหน้าที่ของท่านในการพิจารณา วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ด้วยตนเอง

ข้อจำกัดความรับผิด

บริษัทจะไม่รับผิดต่อบุคคลใดเพื่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าโดยตรง โดยอ้อม โดยพฤติการณ์พิเศษ โดยบังเอิญ หรือ ความเสียหายที่เกี่ยวเนื่อง (รวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียกำไร การล่าช้า หรือหยุดชะงักทางธุรกิจ ไวรัสคอมพิวเตอร์ การสูญเสียข้อมูลโปรแกรม หรือข้อมูลอื่นในระบบรับข้อมูลของท่าน) อันเกิดจากการใช้หรือการไม่อาจใช้ข้อมูลที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทั้งนี้บริษัทไม่มีหน้าที่แจ้งคำเตือนต่อท่าน แม้ว่าบริษัทจะได้รับแจ้งว่าอาจเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นก็ตาม

นโยบายส่วนตัว

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน โดยนำระบบการรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานและเป็นทีเชื่อถือได้มาใช้ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะไม่ถูกนำไปใช้ในทางอื่น เว้นแต่เพื่อเป็นการปรับปรุงบริการประกันภัย การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทเท่านั้น

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้และการตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทยที่มีผลบังคับใช้อยู่ กรณีที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ในต่างประเทศ ท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศนั้นด้วย

ข้อตกลงอื่นๆ

กรณีที่มีการกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการในหน้าที่อื่นที่ขัดแย้งกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ให้ท่านปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการที่ปรากฎในหน้าอื่นนั้นก่อน หากส่วนหนึ่งส่วนใดในข้อตกลงและเงื่อนไข การให้บริการนี้ไม่สมบูรณ์หรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมายให้ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการส่วนที่เหลือยังคงสมบูรณ์