มอบความคุ้มครองเจ้าหน้าที่ศูนย์นเรนทร -

มอบความคุ้มครองเจ้าหน้าที่ศูนย์นเรนทร

ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย คุ้มครองจนท.ศูนย์ฯ นเรนทร มอบประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 12.6 ล้านบาท

นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ทุนประกันภัยรวม 12.6 ล้านบาท แก่นายแพทย์ไพโรจน์ เครือกาญจนา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี (วิชาการ) ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อมอบความคุ้มครองแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ชีพนเรนทร ตาม “โครงการ ประกันภัยด้วยใจ… ให้นเรนทร”

สำหรับ “โครงการ ประกันภัยด้วยใจ… ให้นเรนทร” เป็นโครงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่บริษัทฯ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ด้วยตระหนักถึงความเสียสละ ทุ่มเท ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครศูนย์กู้ชีพนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี ที่บรรเทาทุกข์ผู้ได้รับความเดือดร้อน ให้ความช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วยฉุกเฉินให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที ด้วยความรวดเร็ว ณ ที่เกิดเหตุ และสามารถลำเลียงผู้ป่วยส่งไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำงานเพื่อสังคมต่อไปอีกด้วย