รณรงค์ลดการใช้พลาสติก ให้นำถุงผ้า มารับยาทุกครั้ง -

รณรงค์ลดการใช้พลาสติก ให้นำถุงผ้า มารับยาทุกครั้ง

 

เพื่อเป็นการลดขยะ ลดโลกร้อน และร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงร่วมมอบถุงผ้า แก่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ตามโครงการ “รณรงค์ให้นำถุงผ้า  มารับยาทุกครั้ง” เพื่อส่งมอบต่อให้แก่ผู้มารับบริการได้ใช้รับยาแทนถุงพลาสติก ณ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์