Internal Audit -

Internal Audit

Internal Audit

Position : Internal Audit

Qualification:

 • เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป สาขาตรวจสอบภายใน หรือสาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการตรวจสอบภายในไม่ต่ำกว่า 5 ปี (หากมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ได้รับประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน (CIA: Certified Internal Auditor) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะความรู้ในการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit)
 • มีทักษะด้านการให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้นำ และมีกระบวนการคิด (Mindset) ด้านการเป็น Partner ให้กับหน่วยงาน และองค์กร
 • สามารถเดินทางไปตรวจสอบสำนักงานอันเป็นสาขาของบริษัทฯ ได้ทั่วประเทศ
 • สามารถสื่อความภาษาอังกฤษได้ และมีทักษะ MS. Office ในระดับดีมาก
Responsibilities
 • พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญเกี่ยวเนื่องกับงานที่ตรวจสอบ และจัดทำแนวการ ตรวจสอบ (Audit Program) หน่วยงานต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี
 • ประเมินการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสม
 • สอบทานการบริหารความเสี่ยงตามกรอบ และนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และสอบทานการปฏิบัติของหน่วยงานภายในบริษัทว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
 • สรุปผลการตรวจสอบ โดยนำข้อสังเกตที่ตรวจพบ หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารหน่วยงานที่รับการตรวจ จัดทำรายงาน และ ให้คำแนะนำ แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง และระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 • ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา (ถ้ามี) เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามที่กำหนดในแผนการตรวจสอบและแนวการตรวจสอบที่กำหนดไว้

 

กลับหน้า ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร