บริการช่วยเหลือฉุกเฉินในการเดินทางต่างประเทศ | อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินในการเดินทางต่างประเทศ

บริการสายด่วนสำหรับ ประกันภัยการเดินทาง

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินด้านการแพทย์ และการเดินทางต่างประเทศ แจ้งเหตุฉุกเฉินหรือรับบริการความช่วยเหลือพิเศษในการเดินทาง ต่างประเทศได้ที่ Travel Assistance ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก

1. บริการความช่วยเหลือด้านการเดินทาง

 • ข้อมูลล่วงหน้าก่อนการเดินทาง
  บริการให้คำแนะนำต่างๆ เบื้องต้นตามแผนการเดินทางและข้อมูลเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางที่ตั้งไว้ของผู้เอาประกันภัย
 • ข้อมูลสภาพภูมิอากาศและอัตราแลกเปลี่ยนทางการเงิน
  บริการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างๆ
 • ข้อมูลการขอวีซ่า
  บริการจัดหาข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับวีซ่าของประเทศต่างๆ
 • ข้อมูลสถานทูต
  บริการจัดหาข้อมูล รายละเอียดสำหรับการติดต่อ เวลาทำการ ของสถานทูตทั่วโลก
 • ข้อมูลกฏระเบียบข้อบังคับสายการบิน
  บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดและกฏต่างๆของสายการบิน
 • ตารางเที่ยวบิน การสำรองเที่ยวบิน และการเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน
  บริการข้อมูลตารางการเดินทางของเที่ยวบิน รวมถึงการสำรองเที่ยวบินและเปลี่ยนตาราง เที่ยวบิน
 • คำแนะนำทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  บริการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยโดยการให้ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของทนายความท้องถิ่นนั้นๆ หากเป็นไปได้ Travel Assistance จะจัดหาทนายความแก่ผู้เอาประกันภัยมากกว่า 2 ท่านขึ้นไป ทั้งนี้ในการคัดเลือกทนายความขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้เอาประกันภัยเท่านั้น ทนายความที่จัดหามานั้นเป็นทนายความที่ Travel Assistance ให้การรับรองว่าสามารถไว้วางใจได้ ไม่มีประวัติเสียหายและไม่เคยบกพร่องต่อหน้าที่
 • การให้ความช่วยเหลือกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย
  ในกรณีหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัยสูญหาย Travel Assistance จะให้การช่วยเหลือด้วยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งหาย และการเตรียมเอกสารทดแทน
 • การติดตามสัมภาระในการเดินทางสูญหาย
  ในกรณีที่กระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เอาประกันภัยสูญหาย ทันทีที่ Travel Assistance ได้รับแจ้งจากผู้เอาประกันภัย บริษัทจะดำเนินการค้นหาสิ่งของที่สูญหายทันที่ โดยทาง Travel Assistance จะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการค้นหา หรือถ้าสัมภาระสูญหายระหว่างโดยสาร Travel Assistance จะประสานงานติดต่อเจ้าหน้าที่หรือบริษัทที่รับผิดชอบ
 • การให้ข้อมูลในการใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดน
  ให้ความช่วยเหลือในการหาข้อมูลการใช้โทรศัพท์ข้ามแดน เมื่อผู้เอาประกันภัยอยู่ในต่างประเทศ
 • การจัดหาเจ้าหน้าที่แปลภาษา / ล่ามภาษา
  ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องการความช่วยเหลือด้านภาษา Travel Assistance จะจัดหาเจ้าหน้าที่แปลภาษา หรือล่ามในต่างประเทศทั่วโลก
 • การเก็บสำเนาเอกสารส่วนตัว
  บริการความช่วยเหลือด้านการเก็บสำเนาเอกสารส่วนตัวต่างๆ เมื่อผู้เอาประกันภัยอยู่ในต่างประเทศ
 • การสำรองที่พัก จองรถเช่า ลีมูซีน ร้านอาหาร และช่วงเวลาออกรอบกอล์ฟ
  Travel Assistance ให้บริการช่วยเหลือในการสำรองที่พัก จองรถเช่า จองบริการลีมูซีน และรวมถึงการจองร้านอาหารและช่วงเวลาออกรอบกอล์ฟ

2. บริการช่วยเหลือฉุกเฉินด้านการแพทย์

 • ข้อมูลการรักษาพยาบาล
  หากเป็นไปได้และมีการร้องขอ Travel Assistance จะจัดหาคำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลให้กับผู้เอาประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลสถานพยาบาลที่แนะนำทั่วโลก และในกรณีที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล Travel Assistance จะทำการรับประกันการจ่ายค่ารักษาที่เกิดขึ้นระหว่างการรักษาตัว และติดต่อขอรับใบประเมินทางการแพทย์ และหากมีคำแนะนำทางการแพทย์จากแพทย์ที่ดูแล Travel Assistance จะเฝ้าติดตามการรักษาของผู้เอาประกันภัยจนกระทั่งเสร็จสิ้นการรักษาหรือถูกส่งกลับบ้าน
 • การจัดเตรียมโรงพยาบาล / การนัดหมายแพทย์ในท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อทำการรักษา
  เมื่อผู้เอาประกันภัยร้องขอและมีความจำเป็นทางการแพทย์ Travel Assistance จะติดต่อโรงพยาบาลในท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อรับตัวผู้เอาประกันภัยไว้รักษาตัว และ/หรือจัดการนัดหมายแพทย์เพื่อทำการรักษา
 • การนำส่งยา / วัคซีนที่จำเป็นในการรักษาทางการแพทย์
  เมื่อมีความจำเป็นทางการแพทย์และเป็นไปได้ Travel Assistance จะจัดหาและนำส่งยา และ/หรือวัคซีนที่จำเป็นในการรักษาทางการแพทย์ที่ไม่สามารถหาได้ในท้องถิ่นที่ผู้เอาประกันภัยทำการรักษาพยาบาลอยู่
 • การจัดการสำหรับการเคลื่อนย้ายการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

  เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รักการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยระหว่างการเดินทางและมีความจำเป็นต้องได้รับการเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน Travel Assistance จะจัดเตรียมการเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัยไปยังสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดที่มีความพร้อมในการรักษาพยาบาล หรือการเคลื่อนย้ายทางการแพทย์เพื่อกลับสู่ประเทศไทย
 • การส่งศพกลับประเทศ
  เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างการเดินทาง Travel Assistance จะจัดเตรียมการเคลื่อนย้ายศพของผู้เอาประกันภัยจากสถานที่ที่เสียชีวิตกลับสู่ประเทศไทย
 • การแจ้งข่าวสารเร่งด่วน
  ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกับผู้เอาประกันภัยในระหว่างเดินทาง Travel Assistance จะส่งข่าวสารด่วนนี้แก่ครอบครัวของผู้เอาประกันภัย
 • การจัดการเตรียมการเดินทางให้ครอบครัวในกรณีฉุกเฉิน
  ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ที่ผู้เอาประกันภัยจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล Travel Assistance จะให้ความช่วยเหลือญาติหรือเพื่อนของผู้เอาประกันภัยในการเดินทางมาเยี่ยมในต่างประเทศ ตลอดจนการให้บริการช่วยเหลือในการจองโรงแรมที่พักและรถเช่าสำหรับครอบครัวหรือเพื่อนในการเดินทางมาเยี่ยมผู้เอาประกันภัยที่โรงพยาบาล
 • การจัดการส่งตัวเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะกลับประเทศ
  ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน และในการเดินทางนี้มีผู้เยาว์ร่วมเดินทางมาด้วย Travel Assistance จะจัดเตรียมการเดินทางเพื่อส่งตัวผู้เยาว์กลับสู่ประเทศไทย
 • บริการให้ความช่วยเหลือในการเดินทางโดย Allianz Global Assistance
  ภายใต้การบริหารงานของ AWP Services (Thailand) Co., Ltd.

*เงื่อนไขการให้บริการดังกล่าวจะเป็นเพียงการให้บริการด้านการปรึกษา และเตรียมการ ผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเว้นแต่ค่าใช้จ่ายนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทะเบียนเลขที่ 0107554000259
โทร. 0 2657 2555 แฟกซ์. 0 2657 2500
www.azay.co.th azayfan