แจ้งเคลมประกันภัยทั่วไป | อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

การเคลมประกันทั่วไป

ขั้นตอนการแจ้งเคลม
 • แจ้งเคลมประกันอุบัติเหตุ สุขภาพ มะเร็ง และโรคร้ายแรงตามช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  • แจ้งเคลมผ่านทางออนไลน์ได้: กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
  • แจ้งเคลมผ่านทางโทรศัพท์ กรุณาติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 1292 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
  • แจ้งเคลมผ่านทางอีเมลได้ที่ Ratree.s@azay.co.th หรือ Rotsarin.r@azay.co.th
  • สามารถส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ หรือแจ้งเคลมด้วยตัวท่านเองในวันและเวลาทำการที่ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 9 โซนเอ 2 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่สำนักงานสาขาได้ทุกสาขา
วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ กรณีใช้บัตรประกัน กับโรงพยาบาล สถานพยาบาล และคลินิก ในสัญญา ประกอบด้วย
 • แสดงบัตรประกันสุขภาพคู่กับบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในสัญญาทุกครั้งที่ท่านเข้ารับการรักษาพยาบาล
 • การรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) ที่ไม่ใช่ข้อยกเว้น โรงพยาบาลจะให้สิทธิ์แก่ท่านทันทีตามสิทธิ์ของกรมธรรม์
 • การรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (IPD) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะประสานงานมายังบริษัทฯ ตามเบอร์หลังบัตรเพื่อให้บริการกับผู้เอาประกันภัยตามสิทธิ์ของกรมธรรม์ (ถ้ามีประเด็นสงสัยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยสำรองจ่ายก่อน แล้วส่งหลักฐานการจ่ายมาเบิกกับบริษัทฯ ภายหลัง)
กรณีที่มีปัญหาในการใช้บริการกับโรงพยาบาล กรุณาติดต่อได้ที่เบอร์ที่ปรากฏบนบัตร ตลอด 24 ชั่วโมง  กรณีที่ไม่มีบัตรประกัน หรือ กรณีที่มีบัตรประกันแต่ไม่สามารถใช้กับโรงพยาบาลคู่สัญญาได้ ผู้เอาประกันภัยต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อน แล้วส่งเอกสารมาเบิกค่าสินไหม ที่บริษัทดังต่อไปนี้
 • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ
 • ใบรับรองแพทย์ โดยแจ้งให้แพทย์ระบุชื่อโรค / อุบัติเหตุ และการรักษาให้ชัดแจน
 • สำเนาบัตรประกัน (ถ้ามี) และเบอร์มือถือติดต่อ / หรือ e-mail
 • สำเนาบัตรประชาชน ของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกของธนาคารใดก็ได้ ยกเว้น ธ.อิสลาม ธอส. ธกส.และ ธ.ออมสิน
 • ให้นำส่งหลักฐานมายังบริษัทฯ ฝ่ายสินไหมทั่วไป ของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 9 โซนเอ 2 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่สำนักงานสาขาได้ทุกสาขา
 • เมื่อบริษัทฯ พิจารณาค่าสินไหมทดแทนแล้ว จะโอนเงิน หรือส่งเช็คให้กับผู้เอาประกันภัย
 • หลังจากบริษัทฯ โอนเงิน หรือส่งเช็คค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เอาประกันภัยแล้ว บริษัทฯ จะส่ง SMS หรือ e-mail แจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบ
กรณีที่เบิกค่ารักษาพยาบาล
 • หนังสือเรียกร้องของผู้เอาประกันภัย หรือ กรอกข้อความในใบแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล กรณีเป็นสำเนาใบเสร็จจะต้องมีหลักฐานจากหน่วยงานแรกที่ผู้เอาประกันภัยไปทำการตั้งเบิกค่ารักษาพยาบาล พร้อมรับรองการจ่ายว่าได้จ่ายค่ารักษาพยาบาลไปแล้วจำนวนเท่าใด โดยบริษัทฯ จะจ่ายเฉพาะส่วนที่เกินจากการชดใช้ของหน่วยงานแรก เท่านั้น
 • ใบรับรองแพทย์ (หากมีการรักษาพยาบาลหลายครั้ง ต้องมีใบรับรองแพทย์ทุกครั้ง)
 • สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจเกี่ยวกับคดี (ถ้ามีการลงบันทึกแจ้งความไว้)
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้บาดเจ็บ
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกของธนาคารใดก็ได้ ยกเว้น ธ.อิสลาม ธอส. ธกส.และ ธ.ออมสิน
 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ การเสียชีวิต ประกอบด้วย
 • สำเนาใบมรณะบัตร / ใบชันสูตรพลิกศพ หรือ หนังสือรับรองการตาย
 • สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ / รายงานการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย พร้อมประทับตรา "ตาย"
 • ทะเบียนสมรส
 • บันทึกแสดงบัญชีเครือญาติ
กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาลกระดูกแตกหัก ประกอบด้วย
 • ฟิลม์และผลอ่าน X-Ray/ CT Scan/MRI
กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ ทุพพลภาพ / สูญเสียอวัยวะ ประกอบด้วย
 • ภาพถ่าย (ผู้เอาประกันภัย)
 • เอกสารรับรองความพิการ และบัตรคนพิการ (กรณีทุพพลภาพ)
กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ชดเชยรายได้ ขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ประกอบด้วย
 • สำเนาใบเสร็จรับเงิน และใบสรุปรายการค่ารักษาพยาบาล (รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล)
กรณีเรียกร้องผลประโยชน์จากมะเร็งและโรคร้ายแรง ประกอบด้วย
 • แบบฟอร์มการเรียกร้อง (ตามฟอร์มของบริษัท)
 • ใบรายงานแพทย์และผลการตรวจวินิจฉัยโรค (ผลตรวจเนื้อเยื่ออย่างละเอียดจากห้องปฏิบัติการ) Medical reports / Lab tests
 • ประวัติการรักษาทั้งหมดทุกโรงพยาบาลที่มีประวัติการรักษา
 • สำเนาใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัยโรค
เอกสารเรียกร้องอื่นๆ
 • ตามที่บริษัทร้องขอ
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม:

ขั้นตอนการแจ้งเคลม

 • แจ้งเคลมประกันประกันภัยทรัพย์สิน ที่อยู่อาศัยและอัคคีภัยตามช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  • แจ้งเคลมผ่านทางออนไลน์ได้: กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
  • แจ้งเคลมผ่านทางโทรศัพท์ กรุณาติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 1292 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
  • แจ้งเคลมผ่านทางอีเมลได้ที่ Paranat.s@azay.co.th หรือ Marin.N@azay.co.th
  • สามารถส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ หรือแจ้งเคลมด้วยตัวท่านเองในวันและเวลาทำการที่ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 9 โซนเอ 2 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่สำนักงานสาขาได้ทุกสาขา

 วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ

1. เมื่อตรวจพบหรือประสบเหตุการณ์ที่ทำให้ทรัพย์สินสูญเสีย หรือเสียหาย ผู้เอาประกันควรปฏิบัติตามข้อต่อไปนี้

 • ให้ทำการระงับหรือบรรเทาความเสียหายโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้
 • ให้ดำเนินการป้องกันไม่ให้ความเสียหายเพิ่มเติมหรือลุกลามออกไป
 • หากเป็นกรณีที่ทรัพย์สินสูญหาย หรือถูกโจรกรรมหรือได้รับความเสียหายจากการกระทำของบุคคลภายนอก ต้องติดต่อแจ้งความยังสถานีตำรวจในท้องที่เกิดเหตุโดยทันที

2. ให้เก็บรักษาสภาพแห่งความเสียหายไว้เพื่อรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

 เอกสารพื้นฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาเรียกร้องค่าสินไหม กรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตล็ด (ทรัพย์สิน)

 • แบบฟอร์มแบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • รายงานการเกิดเหตุ
 • รายการทรัพย์สินที่เสียหาย/สูญหาย
 • ใบเสร็จรับเงิน ใบเสนอราคาค่าซ่อม
 • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (กรณีเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วน)
 • ภาพถ่ายทรัพย์สินที่เสียหาย
 • สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี
 • เอกสารแสดงความรับผิด กรณีทรัพย์สินเสียหาย โดยการกระทำของบุคคลภายนอก
 • เอกสารหลักฐานของคู่กรณี (สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนรถ รายละเอียดทรัพย์สินที่เสียหาย)
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกของธนาคารใดก็ได้ ยกเว้น ธ.อิสลาม ธอส. ธกส.และ ธ.ออมสิน
 • เอกสารอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ

เอกสารเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา

กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ จากการถูกโจรกรรมทรัพย์สิน ประกอบด้วย

 • สำเนาบันทึกประจำวัน

กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ ไฟไหม้ (เป็นต้นเพลิง) ประกอบด้วย

 • สำเนาบันทึกประจำวัน หนังสือผลการสอบสวนสาเหตุเพลิงไหม้

กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ ที่มีคู่กรณี ประกอบด้วย

 • เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน เช่น โฉนดที่ดิน สำเนาทะเบียนรถ
 • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน

กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ กรมธรรม์วิศวกรรม ประกอบด้วย

 • Bill of Quantity (BOQ)

กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ กรมธรรม์ความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ ประกอบด้วย

 • หนังสือเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เสียหาย
 • รายงานสรุปความเห็นของแพทย์ผู้ทำการรักษา
 • เวชระเบียน ผลวิเคราะห์ เอกสารสรุปค่ายาและค่ารักษาพยบาล ใบเสร็จรับเงิน
 • เอกสารของโรงพยาบาล สรุปความเห็นของแพทย์ (Peer Review)
 • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

กรมธรรม์ประเภทอื่นๆ ประกอบด้วย

 • หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • รายงานการเกิดเหตุ
 • ภาพถ่ายความเสียหาย
 • ใบเสร็จรับเงิน ใบเสนอราคาค่าซ่อม
 • เอกสารอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม:

 • สำหรับลูกค้าที่ถือกรมธรรม์อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย: แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • แจ้งเคลมผ่านทางอีเมลได้ที่ Paranat.s@azay.co.th หรือ Marin.N@azay.co.th
 • สามารถส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ หรือแจ้งเคลมด้วยตัวท่านเองในวันและเวลาทำการที่ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 9 โซนเอ 2 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่สำนักงานสาขาได้ทุกสาขา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1292

*หมายเหตุ – แนวทางข้างต้นเป็นวิธีปฏิบัติโดยทั่วไป เท่านั้น การพิจารณาความคุ้มครองและค่าเสียหายจะต้องยึดถือตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยที่มีผลบังคับใช้อยู่ในขณะเกิดความเสียหาย และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารหรือข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมจากที่ระบุข้างต้นประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน

ขั้นตอนการแจ้งเคลม

 • แจ้งเคลมประกันการเดินทางตามช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  • แจ้งเคลมผ่านทางโทรศัพท์ กรุณาติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 1292 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
  • แจ้งเคลมผ่านทางอีเมลได้ที่ Claim-th@allianz.com
  • สามารถส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ หรือแจ้งเคลมด้วยตัวท่านเองในวันและเวลาทำการที่ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 9 โซนเอ 2 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่สำนักงานสาขาได้ทุกสาขา

จัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหม

 • แบบเรียกร้องค่าสินไหมประกันภัยเดินทาง
 • ตารางการเดินทาง ตั๋วโดยสาร และ/หรือ หางตั๋ว เป็นต้น ซึ่งแสดงเวลาเดินทางไปและกลับ
 • ตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกของธนาคารใดก็ได้ ยกเว้น ธ.อิสลาม ธอส. ธกส.และ ธ.ออมสิน
 • เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม

กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

 • ใบรับรองแพทย์
 • ใบมรณบัตร
 • รายงานชันสูตรพลิกศพและสำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของผู้รับประโยชน์
 • เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม

ค่ารักษาพยาบาล

 • ต้นฉบับใบรับรองแพทย์
 • ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน และรายละเอียดการแจกแจงค่ารักษาพยาบาล
 • เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม

ความล่าช้าในการเดินทาง

 • หนังสือยืนยันจากสายการบินหรือผู้ขนส่งในความล่าช้าครั้งนี้ พร้อมระบุสาเหตุ วันและเวลาสำหรับเที่ยวบินเก่าและใหม่
 • หนังสือแสดงความรับผิดชอบของสายการบิน ในกรณีที่ทำให้เกิดความล่าช้านี้ขึ้น
 • เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม

การพลาดการต่อเที่ยวบิน

 • หนังสือยืนยันจากสายการบินหรือผู้ขนส่งในความล่าช้าครั้งนี้ พร้อมระบุสาเหตุ วันและเวลาสำหรับเที่ยวบินเก่าและใหม่
 • หนังสือยืนยันจำนวนเงินที่สายการบินหรือผู้ขนส่งได้จ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยแล้ว
 • ใบเสร็จสำหรับค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเครื่องดื่มที่จำเป็น
 • เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม

การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

 • หนังสือยืนยันจากสายการบินหรือผู้ขนส่ง พร้อมระบุวัน และเวลา สำหรับกระเป๋าเดินทางล่าช้า
 • เอกสารนำส่งกระเป๋าจากสายการบิน พร้อมระบุวันและเวลา
 • ใบเสร็จสำหรับเสื้อผ้า และเครื่องแต่งกายที่จำเป็น
 • หนังสือยืนยันจำนวนเงินที่สายการบินหรือผู้ขนส่งได้จ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยแล้ว
 • เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม

การสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือ ทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง / เงินสดและเช็คเดินทาง

 • บันทึกประจำวันตำรวจ
 • หนังสือยืนยันการสูญหายหรือเสียหายจากสายการบินหรือผู้Œขนส่งหรือผู้Œจัดการโรงแรมระบุรายละเอียดการสูญหาย
 • ใบเสร็จรับเงินของทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหาย
 • เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม:

 • สำหรับลูกค้าที่ถือกรมธรรม์อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย: แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
 • แจ้งเคลมผ่านทางอีเมลได้ที่ Claim-th@allianz.com
 • สามารถส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ หรือแจ้งเคลมด้วยตัวท่านเองในวันและเวลาทำการที่ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 9 โซนเอ 2 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่สำนักงานสาขาได้ทุกสาขา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1292

*หมายเหตุ – แนวทางข้างต้นเป็นวิธีปฏิบัติโดยทั่วไป เท่านั้น การพิจารณาความคุ้มครองและค่าเสียหายจะต้องยึดถือตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยที่มีผลบังคับใช้อยู่ในขณะเกิดความเสียหาย และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารหรือข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมจากที่ระบุข้างต้นประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน

ขั้นตอนการแจ้งเคลม
 • แจ้งเคลมประกันประกันภัยทรัพย์สิน ที่อยู่อาศัยและอัคคีภัยตามช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  • แจ้งเคลมผ่านทางออนไลน์ได้: กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
  • แจ้งเคลมผ่านทางโทรศัพท์ กรุณาติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 1292 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
  • แจ้งเคลมผ่านทางอีเมลได้ที่ Paranat.S@azay.co.th หรือ Marin.N@azay.co.th
  • สามารถส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ หรือแจ้งเคลมด้วยตัวท่านเองในวันและเวลาทำการที่ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 9 โซนเอ 2 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่สำนักงานสาขาได้ทุกสาขา
 จัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหม  การขนส่งระหว่างประเทศ (Import/Export), การขนส่งภายในประเทศ (Inland) ประกอบด้วย
 • กรมธรรม์ (ต้นฉบับรายเที่ยว)
 • หนังสือเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัย
 • หนังสือเรียกร้องค่าเสียหายไปยังผู้เกี่ยวข้อง สายเรือ สายการบิน ผู้รับขน และ Forwarder Bill of Landing / Air Way Bill และ Invoice and Packing List
 • หลักฐานแสดงความเสียหายของสินค้าจากผู้ขนส่ง / ผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • รายงานหรือบันทึกความเสียหาย ได้แก่ Cargo Irregularity / Damage Report (DMC), Survey Note (ถ้าพบสินค้าเสียหายที่ท่าเรือ), Tally Sheet (กรณีมาแบบ FCL และเปิดที่ท่า), Delivery Note (เอกสารใบส่งสินค้าที่ระบุความเสียหาย) เป็นต้น เอกสารเหล่านี้จะเป็นหลักฐานสำคัญในการพิสูจน์ว่าสินค้าเสียหายในระหว่างขน ส่ง และอื่นๆ
 • ใบขนสินค้าขาเข้า
 • ภาพถ่ายสินค้าที่แสดงร่องรอยการชำรุดหรือเสียหาย
 • ใบเสนอราคาค่าซ่อม / เปลี่ยนทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย พร้อมรายละเอียดการซ่อม
 • สัญญาว่าจ้างการขนส่งหรือ Stevedore หรือใบเสร็จรับเงินของผู้ขนส่ง
 • ใบรับรองการขึ้นท่า (Certificate of Landing) ในกรณีสินค้าขึ้นที่การท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่กรมศุลกากรออกให้
 • เอกสารเรียกร้องอื่น ๆ ตามที่บริษัทร้องขอ
กรณีเรียกร้องความรับผิดของผู้ขนส่ง (Carrier Liability) ประกอบด้วย
 • หนังสือเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของสินค้าถึงผู้ขนส่ง
 • หนังสือเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัย
 • เอกสารแสดงราคาสินค้า
 • สำเนาทะเบียนรถ
 • สำเนาใบขับขี่
 • ภาพถ่ายความเสียหาย
 • ใบเสร็จรับเงิน ใบเสนอราคาค่าซ่อม / ค่าอะไหล่
 • สำเนาบันทึกประจำวัน (ถ้ามี)
 • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1292 *หมายเหตุ – แนวทางข้างต้นเป็นวิธีปฏิบัติโดยทั่วไป เท่านั้น การพิจารณาความคุ้มครองและค่าเสียหายจะต้องยึดถือตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยที่มีผลบังคับใช้อยู่ในขณะเกิดความเสียหาย และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารหรือข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมจากที่ระบุข้างต้นประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน
ขั้นตอนการแจ้งเคลม
 • แจ้งเคลมประกันประกันภัยทรัพย์สิน ที่อยู่อาศัยและอัคคีภัยตามช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  • แจ้งเคลมผ่านทางออนไลน์ได้: กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
  • แจ้งเคลมผ่านทางโทรศัพท์ กรุณาติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 1292 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
  • แจ้งเคลมผ่านทางอีเมลได้ที่ Utehn.R@azay.co.th
  • สามารถส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ หรือแจ้งเคลมด้วยตัวท่านเองในวันและเวลาทำการที่ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 9 โซนเอ 2 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่สำนักงานสาขาได้ทุกสาขา
จัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหม เอกสารพื้นฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาเรียกร้องค่าสินไหม กรมธรรม์ประกันภัยการสูญเสียทางการเงินสาหรับสินค้าเช่าซื้อประเภทรถจักรยานยนต์ (MLM)
 • แบบฟอร์มแบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • หนังสือรับรองการเอาประกันภัย
 • สำเนาบันทึกประจำวันข้อแจ้งเหตุเบื้องต้นและรับคำร้องทุกข์ลงเลขคดีอาญาแล้ว
 • สมุดคู่มือเล่มทะเบียน (แจ้งยกเลิกการใช้รถกรณี)
 • ชุดโอน หนังสือมอบอำนาจ หนังสือรับรองบริษัท สำเนาบัตร และสำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาสัญญาเช่าซื้อและต้นฉบับหนังสือรับรองการเอาประกันภัย หนังสือมอบอำนาจ (ลท.2) หนังสือสละสิทธิ์ (ลท.5) กุญแจรถ
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เช่าซื้อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาการ์ดชำระค่าเช่าซื้อ
 • ใบสำคัญการปิดบัญชี (หนี้คงค้างไม่รวมดอกเบี้ย)
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกของธนาคารใดก็ได้ ยกเว้น ธ.อิสลาม ธอส. ธกส.และ ธ.ออมสิน
เอกสารเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ จากการฉ้อฉล ประกอบด้วย
 • รายงานการติดตามทวงหนี้
 • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ รถจักรยานยนต์สูญหาย ประกอบด้วย
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • หนังสือสละสิทธิ์
 • กุญแจรถ
กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ รถจักรยานยนตเสียหายสิ้นเชิง ประกอบด้วย
 • สมุดคู่มือเล่มทะเบียน (ไม่ต้องแจ้งยกเลิกการใช้รถ)
 • สำเนาใบเสนอราคารค่าซ่อมรถจักรยานยนต์
เอกสารเรียกร้องอื่นๆ
 • ตามที่บริษัทร้องขอ

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1292 *หมายเหตุ – แนวทางข้างต้นเป็นวิธีปฏิบัติโดยทั่วไป เท่านั้น การพิจารณาความคุ้มครองและค่าเสียหายจะต้องยึดถือตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยที่มีผลบังคับใช้อยู่ในขณะเกิดความเสียหาย และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารหรือข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมจากที่ระบุข้างต้นประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน

ระยะเวลาและวิธีการพิจารณา: สินไหมทดแทนทุกประเภท

 กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ เดินทาง สุขภาพ มะเร็ง และโรคร้ายแรง

 • กรณีเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล ชดเชยรายได้ ภายใน 10 วัน เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน
 • กรณีเรียกร้องการเสียชีวิต ทุพพลภาพ โรคร้ายแรง และอื่นๆ ภายใน 30 วัน เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ

หมายเหตุ: ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นไปตามข้อตกลงในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจำเป็น แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ

กรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินและอื่นๆ

วิธีการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน

 • ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร
 • ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน ราคาประเมินของทรัพย์สิน
 • ตรวจสอบสาเหตุความเสียหาย
 • ตรวจสอบความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์

 ระยะเวลาการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน

 • ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเป็นเวลา 15 วัน หลังจากได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามที่บริษัทฯ ได้ร้องขอและตามหลักการพิจารณาสินไหมทดแทน

ทำจ่ายค่าสินไหมทดแทน

 • เมื่อบริษัทฯ ได้รับหนังสือตกลงพร้อมหลักฐานของผู้ลงนาม ถูกต้องครบถ้วน ระยะเวลาการทำจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ตกลงค่าสินไหมเป็นที่ยุติแล้ว และบริษัทฯ ได้รับหลักฐานแสดงความเสียหายที่ครบถ้วนถูกต้องแล้ว