เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดการอบรมหลักสูตร “ติวเพื่อสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย” จำนวน 6 ชั่วโมงขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบขอรับใบอนุญาต แก่ตัวแทนประกันวินาศภัย จำนวน 30 คน ณ ห้องอบรม ชั้น 7 สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ถนนชิดลมในการนี้ คุณจิรายุ วราภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายประกันภัยต่อ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ในเรื่องต่างๆ อาทิ จรรยาบรรณตัวแทนประกันวินาศภัย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย ผลิตภัณฑ์ประกันภัย ตลอดจนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย “การประกันภัย” พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม(ครั้งที่ 2) พ.ศ.2551