August 2014 -

Month: August 2014

เสริมความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยี

‘ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย (SAGI)’ เสริมความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยี แต่งตั้ง ‘ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ’ 13 สิงหาคม 2557 – กรุงเทพฯ: บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI หนึ่งในผู้นำธุรกิจประกันภัย ภายใต้บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (AYUD) ประกาศแต่งตั้ง นายรักชาติ สมิตินันท์ ขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส – ฝ่ายเทคโนโลยี เพื่อดูแลและรับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร เสริมทัพและสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรโดยการดูแล เพิ่มศักยภาพการพัฒนางานระบบ IT เพื่อรองรับทุกขั้นตอนการทำงานภายในของ SAGI รวมถึงการพัฒนางานระบบเพื่อรองรับการขยายช่องทางการซื้อขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่องการการติดต่อสื่อสารโดยใช้ระบบ online เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้ามากขึ้น คุณรักชาติเริ่มทำงานกับบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI เมื่อปี 2540 ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับบริษัทประกันภัยหลายแห่งกว่า 10 ปี

เร่งปั้นผลิตภัณฑ์ประกันภัยขยายธุรกิจ

‘ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย (SAGI)’ เร่งปั้นผลิตภัณฑ์ประกันภัยขยายธุรกิจ ตั้ง ‘อิศรา ชูวิศิษฐ์’ นั่ง ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส 4 สิงหาคม 2557 – กรุงเทพฯ:  บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI หนึ่งในผู้นำธุรกิจประกันภัย ภายใต้บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (AYUD) แต่งตั้ง นายอิศรา ชูวิศิษฐ์ ขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส – ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย บริหารความเสี่ยงและประกันภัยต่อ เพื่อดูแลและรับผิดชอบงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย การบริหารความเสี่ยง การประกันภัยต่อ และการวางแผนพัฒนาแบบประกันใหม่ๆ เพื่อตอบรับกับความต้องการของตลาด ด้วยประสบการณ์การทำงานด้านประกันภัยกับบริษัทชั้นนำหลายแห่งมากว่า 20 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยง การประกันภัยต่อ และการประยุกต์เทคนิคทางคณิตศาสตร์ประกันภัย นอกจากนี้ยังเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานในโครงการร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนหลายโครงการ ทั้งในฐานะผู้แทนของสมาคมนักคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย และสมาคมประกันวินาศภัยอีกด้วย