3 ธันวาคม 2557 – โรงเรียนวัดขุนซ่อง สาขาบ้านโป่งเกตุ จ. จันทบุรี: บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI นำโดย นายโรวัน ดี อาซี่ กรรมการผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนายกิตติรุตต์ ทุมพัด ผู้จัดการ ฝ่ายดำเนินงานกิจการสาขา และพนักงานจิตอาสา SAGI ร่วมกันเปิดตัวโครงการ “จักรยานนี้... เพื่อน้อง จากผองพี่ SAGI”

“โครงการ “จักรยานนี้... เพื่อน้อง จากผองพี่ SAGI” เป็นโครงการเพื่อสังคมที่พนักงานได้ร่วมกันนำเสนอและได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ โดยมีเป้าหมายสนับสนุนให้นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลโรงเรียนได้ใช้ในการขับขี่ไปเรียนหนังสือได้สะดวกขึ้น ผมมีความยินดีที่พนักงานของบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ และส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีโอกาสในการเรียน และยังได้พัฒนาการด้านสุขภาพจากการขับขี่จักรยานอีกด้วย” นายโรวัน ดี อาซี่ กล่าว

นายพิทักษ์ แดงสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขุดซ่องรับมอบจักรยานจำนวน 40 คันจากนายโรวัน ดี อาซี่ โดยในโครงการ “จักรยานนี้... เพื่อน้อง จากผองพี่ SAGI” ยังมีการมอบเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อช่วยซ่อมแซม และบำรุงจักรยานจากการใช้งานต่อไป

โรงเรียนวัดขุนซ่อง สาขาบ้านโป่งเกตุ จ. จันทบุรี เป็นโรงเรียนในสังกัดที่ขึ้นตรงกับโรงเรียนวัดขุนซ่อง จึงไม่ได้รับงบประมาณจากภาครัฐโดยตรง แต่ได้รับการแบ่งงบประมาณจากโรงเรียนวัดขุนซ่องซึ่งเป็นต้นสังกัด และได้รับงบบริจากจากหน่วยงานอื่นๆ โดยคณะครู-อาจารย์ของโรงเรียนวัดขุนซ่อง จะต้องเดินทางผลัดเปลี่ยนกันเพื่อมาสอนที่โรงเรียนวัดขุนซ่อง สาขาบ้านโป่งเกตุ เพื่อมิให้นักเรียนต้องเดินทางไกล โดยมีนายพิทักษ์ แดงสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขุดซ่อง เป็นผู้ดูแลประสานงานกับทางโรงเรียนต้นสังกัด ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน 117 คน และครู-อาจารย์จำนวน 6 คน

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI เป็นบริษัทรับประกันวินาศภัยชั้นนำของประเทศไทยมากว่า 60 ปี มีความมั่นคงด้านการเงินโดยดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงมากกว่าเกณฑ์ที่ทางคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ.) กำหนดมากกว่าร้อยละ 300 และเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่ได้รับรางวัลการบริหารงานดีเด่นต่อเนื่อง 8 ปีอีกด้วยี้