บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ผู้มาติดต่อ บริษัทฯ จึงย้ายที่ทำการสาขาอุบลราชธานี ไปยังที่ตั้งแห่งใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ ณ เลขที่ 97/6 หมู่ 3 ถนนอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 (ติดกับไปรษณีย์วนารมย์) โทรศัพท์ 0-4531-2383-5 โทรสาร 0-4531-2386 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป