ประกันภัยสำหรับธุรกิจ SME | อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

ประกันภัยธุรกิจ SME

การประกันภัยรถยนต์กลุ่ม

การประกันภัยรถยนต์กลุ่ม หมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัยมีรถยนต์ที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัทในชื่อเดียวกันตั้งแต่ 3 คันขึ้นไป โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย 10% ตามที่กฎหมายระบุไว้ การประกันภัยรถยนต์ จะให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุจากความเสียหาย หรือการสูญหายของตัวรถ และรถมอเตอร์ไซค์ ทั้งภาคบังคับ และภาคสมัครใจ

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบกลุ่ม

เป็นรูปแบบที่จะให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยแบบกลุ่มตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุและทำให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา ทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บ ต้องรับการรักษาพยาบาล โดยสามารถจะขยายความคุ้มครองในกรณีถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย ตลอดจนการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

ประกันอัคคีภัย (กลุ่มธุรกิจ)

การประกันอัคคีภัย เป็นการประกันภัยเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินต่างๆ ที่ระบุเอาประกันภัยไว้ หากเกิดความเสียหายจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า และแรงระเบิดของแก๊ส หรือภัยพิเศษอื่นที่ได้เลือกซื้อไว้ ผู้เอาประกันภัยก็จะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่จะไม่เกินกว่าจำนวนเงิน เอาประกันภัย

การประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

เป็นรูปแบบที่จะให้ความคุ้มครองผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง และใหญ่ เช่น อาคารสำนักงานหรือพาณิชย์ โกดัง โรงงานอุตสาหกรรม เครื่องตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องจักร สต็อกสินค้า วัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต ฯลฯ จากอุบัติเหตุทุกชนิด ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์

การประกันธุรกิจหยุดชะงัก

คุ้มครองเจ้าของธุรกิจต่อการสูญเสียกำไรขั้นต้นอันเป็นผลมาจากการลดลงของรายได้ และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากปกติ เมื่อเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินตามความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ ประกันอัคคีภัย หรือกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

ประกันภัยเครื่องจักรชำรุด

เป็นรูปแบบที่ให้ความคุ้มครองต่อเครื่องจักรในสถานที่ประกอบการ หรือโรงงาน อันเกิดจากภัย หรืออุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด เช่น ความผิดพลาดในการใช้เครื่องจักร วัตถุแปลกปลอมตกลงไปในเครื่องจักร การถูกกลั่นแกล้ง ทำให้เครื่องจักรชำรุดเสียหาย เป็นต้น

การประกันภัยหม้อไอน้ำ

เป็นรูปแบบที่จะให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายโดยอุบัติเหตุ (นอกเหนือจากอัคคีภัย) ของ หม้อกำเนิดไอน้ำและ ถังความดันอุบัติเหตุ จากการระเบิด การยุบแฟบ รวมถึงความรับผิดตามกฎหมาย ต่อบุคคลภายนอกทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

การประกันภัยงานก่อสร้างและงานติดตั้งเครื่องจักร

เป็นรูปแบบที่จะให้ความคุ้มครองงานที่กำลังก่อสร้าง การติดตั้งเครื่องจักรและทดสอบเดินเครื่องจักรโรงงาน และโครงสร้างที่เป็นเหล็ก รวมทั้งความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากงานการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาที่กำลังก่อสร้าง เช่น จากเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ นอกจากนี้ยังคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง

การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัยสำหรับความรับผิดตามกฎหมาย ต่อความบาดเจ็บทางร่างกาย และ/หรือ ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อันเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัย หรือลูกจ้างผู้เอาประกันภัย เกี่ยวกับการดำเนินงาน ภายในสถานที่เอาประกันภัย หรือเกิดขึ้นจากความบกพร่องของสถานที่เอาประกันภัย

การประกันภัยตัวเรือ

การประกันภัยตัวเรือ ให้ความคุ้มครองความเสียหาย หรือสูญเสียกับตัวเรือ เครื่องจักร อุปกรณ์ ชิ้นส่วนต่างๆ ที่ติดอยู่กับตัวเรือรวมถึงความรับผิดชอบต่อทรัพย์สิน หรือบุคคลภายนอกและใช้ในการเดินทะเล

แผนประกันภัย แฮปปี้ SME พลัส

ประกันความเสี่ยงภัยสำหรับธุรกิจ

ความคุ้มครองหลัก แผน
Economy
แผน
Standard
จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด ต่อครั้ง/ปี/กรมธรรม์ (บาท)
การประกันอัคคีภัยและภัยเพิ่ม คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ได้แก่ อาคาร ที่เป็นสถานที่ประกอบธุรกิจ (ไม่รวมรากฐาน) และ ทรัพย์สินภายในอาคาร เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้สำนักงาน รวมทั้ง สต็อกสินค้า และ เครื่องจักร อันเกิดจาก
1.ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิด ภัยอันเกิดจากอากาศยานและควัน ภัยแผ่นดินไหว ภัยลมพายุ และภัยลูกเห็บ 500,000 500,000
2.การเฉี่ยวชนของยวดยานพาหนะ ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม) 100,000 ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยใน ข้อ 1. ของความคุ้มครองหลัก
ความคุ้มครองส่วนเพิ่ม จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด ต่อครั้ง/ปี/กรมธรรม์ (บาท)
1. ความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า อันเกิดจากการเดินเครื่องเกินกำลัง การเดินลัดวงจรของไฟฟ้าการเผาไหม้ของสายไฟฟ้าในตัวเอง การรั่วของกระแสไฟฟ้า หรือการเดินลัดวงจรของไฟฟ้าเนื่องจากฟ้าผ่า ทั้งนี้ สาเหตุความเสียหายดังกล่าวต้องมีผลทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นหรือความเสียหายดังกล่าวเกิดจากฟ้าผ่าเท่านั้น 50,000 100,000
2.ค่าเช่าอาคารเพื่อใช้ประกอบธุรกิจชั่วคราว ในกรณีที่อาคารได้รับความเสียหายจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามความคุ้มครองหลัก จนไม่อยู่ในสภาพที่จะดำเนินกิจการได้ 30,000 (1,000 บาทต่อวัน) 60,000 (2,000 บาทต่อวัน)
3.ค่าวิชาชีพตามความจำเป็นสำหรับสถาปนิก พนักงานสำรวจ วิศวกรที่ปรึกษา รวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เพื่อการประเมินราคา ออกแบบ และการควบคุมงานอันเกิดจากซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย อันเกิดจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามความคุ้มครองหลัก ไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ในข้อ 1. ของความคุ้มครองหลัก
4.ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิงของผู้เอาประกันภัย รวมถึงบุคคลที่กระทำในทางการที่จ้างหรือถูกใช้วาน โดยผู้เอาประกันภัยซึ่งได้กระทำการดับเพลิง ไม่เกิน 10% ของความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
5.ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการค้ำหรือยันซาก การรื้อถอนหรือทำลาย การขนย้ายซากซึ่งทรัพย์สินที่เสียหายอันเกิดจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามความคุ้มครองหลัก ไม่เกิน 10% ของความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
6.ความเสียหายต่อป้ายโฆษณา ที่ยึดและแนบติดกับผนังของอาคารอย่างถาวรโดยขนาดของป้าย ต้องมีความกว้างและความยาวไม่เกิน 6 เมตร อันมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุซึ่งเกิดจากเหตุภายนอกอัคคีภัย ฟ้าผ่า ภัยระเบิด หรือการลักทรัพย์ และรวมถึงความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ตามเงื่อนไขความคุ้มครองภายใต้หมวดการประกันภัยป้ายโฆษณา 30,000 60,000
7.ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่อยู่ภายในอาคารที่พกพาได้ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ วิทยุติดตามตัว คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค Flash Drive กล้องถ่ายรูป และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่พกพาได้ทุกชนิดที่เป็นของผู้เอาประกันภัย อันมีสาเหตุมาจากภัยภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ ตามความเสียหายจริงและสูงสุดรวมกัน ไม่เกิน 20,000 บาทต่อครั้ง/ต่อปี
8.ความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล ที่เป็นสิ่งของส่วนตัวสำหรับใช้สอยหรือสวมใส่ประจำวัน อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า แว่นตา เป็นต้น ซึ่งเก็บรักษาไว้ในอาคาร และความเสียหายนั้น เกิดจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามความคุ้มครองหลัก ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ
 • เจ้าหน้าที่และพนักงานของผู้เอาประกันภัย (เป็นความเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบ)
 • ผู้เอาประกันภัย
100,000 (2,000 บาทต่อคน)
20,000 (3,000 บาทต่อชิ้น)
9.การประกันภัยเงินทดแทนการสูญเสียรายได้ ในกรณีที่อาคารได้รับความเสียหายจากภัยที่ได้รับความคุ้มครอง ตามความคุ้มครองหลัก จนไม่อยู่ในสภาพที่จะดำเนินกิจการได้ 30,000 (1,000 บาทต่อวัน) 60,000 (2,000 บาทต่อวัน)
10.การประกันภัยโจรกรรม (จร.2) คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อ
 • ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเกิดจากการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยความเสียหายที่เห็นได้อย่างชัดเจนต่ออาคาร หรือเกิดจากชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์
 • ส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร อันเกิดจากการโจรกรรมที่ได้รับความคุ้มครอง
100,000
10,000
200,000
20,000
ความคุ้มครองส่วนเพิ่ม แผน Economy แผน
Standard
จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด ต่อครั้ง/ปี/กรมธรรม์ (บาท)
11.การประกันภัยสำหรับเงิน (ปง.1) คุ้มครองความสูญเสียของเงินที่อยู่ภายในอาคาร ซึ่งอยู่ในความดูแลของผู้เอาประกันภัย หรือถูกเก็บอยู่ในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัยที่ปิดล็อคเรียบร้อยอันเกิดจากการชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ 30,000 60,000
12.การประกันภัยสำหรับกระจก คุ้มครองความเสียหายต่อกระจกที่ใช้เป็นส่วนประกอบของอาคาร อันเกิดจากอุบัติเหตุใด ๆ จนทำให้แตกหรือเสียหายจนใช้การไม่ได้ - 50,000
13.การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก คุ้มครองการเสียชีวิต ความบาดเจ็บต่อร่างกายหรือความเจ็บป่วยของบุคคลภายนอก รวมทั้งความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวซึ่งเกิดขึ้นภายในอาคารหรือเกิดจากการใช้อาคารนั้น 500,000 1,000,000
* ชดใช้ตามจำนวนความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่กำหนดไว้สำหรับความคุ้มครองแต่ละรายการ เบี้ยประกันภัย(รวมภาษีอากร)แยกตามกลุ่มธุรกิจ

ทุนประกัน ไม่เกิน 9,900,000 บาท

กลุุ่มธุรกิจ แผน Economy (บาท) แผน Standard (บาท)
500,000 บาทแรก ทุก 100,000 บาทต่อไป 500,000 บาทแรก ทุก 100,000 บาทต่อไป
กลุ่มที่ 1 สำนักงาน (Office) 920 90 1,770 120
กลุ่มที่ 2 ร้านค้า (Retail Shop) 1,280 160 2,140 190
กลุ่มที่ 3 บริการ (Services)
3.1ด้านสุขภาพและความงาม (Healthy&Beauty Business) 920 90 1,770 120
3.2 ด้านการศึกษา (Education Business) 920 90 1,770 120
3.3 ด้านที่พัก (Accommodations Business) 920 90 1,770 120
3.4 ด้านบันเทิง (Entertainment Business) 1,200 145 2,050 175
3.5 ด้านอื่น ๆ (Other Servicing Business) 1,200 145 2,050 175
กลุ่มที่ 4 โรงงาน (Factory)
4.1 โรงงานผลิตเครื่องดื่ม-ไม่มีแอลกอฮอล์ (Solf Drink Factory-No Alcohol) 1,070 120 1,920 150
4.2 โรงงานโลหะ (Metal Factory) 1,220 150 2,070 180
4.3 โรงงานยา สมุนไพร เวชภัณฑ์ (Medical and Herb Factory) 1,280 160 2,130 190
4.4 โรงงานผลิตแก้ว เซรามิก กระจก (Glass, Ceramic, and Plate Glass Factory) 1,110 125 1,960 160
4.5 โรงงานผลิตอาหาร (Food Factory) 1,300 165 2,160 195
กลุ่มที่ 5 โกดัง (Warehouse) 1,400 170 2,300 200

ทุนประกัน 10 ล้านบาทขึ้นไป (สูงสุด 50 ล้านบาท)

กลุุ่มธุรกิจ แผน Economy (บาท) แผน Standard (บาท)
500,000 บาทแรก ทุก 100,000 บาทต่อไป 500,000 บาทแรก ทุก 100,000 บาทต่อไป
กลุ่มที่ 1 สำนักงาน (Office) 8,000 80 11,800 110
กลุ่มที่ 2 ร้านค้า (Retail Shop) 15,000 150 18,800 180
กลุ่มที่ 3 บริการ (Services)
3.1 ด้านสุขภาพและความงาม (Healthy&Beauty Business) 8,000 80 11,800 110
3.2 ด้านการศึกษา (Education Business) 8,000 80 11,800 110
3.3 ด้านที่พัก (Accommodations Business) 8,000 80 11,800 110
3.4 ด้านบันเทิง (Entertainment Business) 13,400 130 17,200 160
3.5 ด้านอื่น ๆ (Other Servicing Business) 13,400 130 17,200 160
กลุ่มที่ 4 โรงงาน (Factory)
4.1 โรงงานผลิตเครื่องดื่ม-ไม่มีแอลกอฮอล์ (Solf Drink Factory-No Alcohol) 8,000 80 11,800 110
4.2 โรงงานโลหะ (Metal Factory) 9,900 100 13,000 120
4.3 โรงงานยา สมุนไพร เวชภัณฑ์ (Medical and Herb Factory) 11,000 110 13,500 130
4.4 โรงงานผลิตแก้ว เซรามิก กระจก (Glass, Ceramic, and Plate Glass Factory) 8,500 90 12,000 115
4.5 โรงงานผลิตอาหาร (Food Factory) 11,200 115 14,000 140
กลุ่มที่ 5 โกดัง (Warehouse 16,000 160 20,000 190

พิเศษ! สามารถเพิ่มวงเงินความคุ้มครองได้ สำหรับภัยดังต่อไปนี้

ความคุ้มครองที่เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยได้ เบี้ยประกันภัยเพิ่ม (รวมภาษีและอากร) จำนวนเงินเอาประกันภัยที่ซื้อเพิ่มได้(รวมแผนประกันภัยพื้นฐาน)สูงสุดต่อครั้ง/ปี/กรมธรรม์ (บาท)
การประกันภัยโจรกรรม (เฉพาะความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน) 270 บาท ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย ที่เพิ่มขึ้นทุก 50,000 บาท 500,000
การประกันภัยสำหรับเงิน 270 บาท ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย ที่เพิ่มขึ้นทุก 50,000 บาท 500,000
การประกันภัยสำหรับกระจก 280 บาท ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย ที่เพิ่มขึ้นทุก 50,000 บาท 500,000
การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 1,000 บาท ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย ที่เพิ่มขึ้นทุก 500,000 บาท 5,000,000
การประกันภัยความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า 270 บาท ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย ที่เพิ่มขึ้นทุก 50,000 บาท 1,000,000

พิเศษยิ่งขึ้น กับความคุ้มครองที่คุณสามารถเลือกซื้อเพิ่มได้

ความคุ้มครองที่เลือกซื้อเพิ่มได้ เบี้ยประกันภัยเพิ่ม (รวมภาษีและอากร) จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดต่อครั้ง/ปี/กรมธรรม์ (บาท)
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.1) สำหรับผู้เอาประกันภัย 50 บาท ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัยทุก 50,000 บาท 100,000
ความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เช่น อาคาร ทรัพย์สินภายในอาคาร ที่มีสาเหตุมาจากภัยน้ำท่วม

(ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองส่วนแรก 10%ของความเสียหาย หรือขั้นต่ำ 10,000 บาท สำหรับความเสียหายที่เกิดจากภัยน้ำท่วม)

ไม่เกิน 5% ของทุนประกันภัยและสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท

ทุนประกันภัยน้ำท่วม 20,000 - 200,000 บาท เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ 100 บาท (กรณีซื้อทุนประกันภัยน้ำท่วมสูงกว่า 2 แสนบาท คิดเบี้ยประกันภัยเพิ่ม 25 บาท ต่อทุนประกันภัยที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 50,000 บาท)


เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถยื่นขอเอาประกันภัยกับบริษัทได้เพียง 1 กรมธรรม์ ประกันภัยต่อ 1 สถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
 2. อาคารที่ขอเอาประกันภัยต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 คอนกรีตล้วน ยกเว้น ห้องแถว แผงลอย ร้านค้าในตลาดแออัด สถานที่ซึ่งมีถนนทางเข้าออกคับแคบ รถดับเพลิงไม่สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัย สำหรับ
  • ทรัพย์สินซึ่งตั้งอยู่ในเขตอันตรายตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เช่น เยาวราช สำเพ็ง จักรวรรดิ ชุมชนคลองเตย
  • สต็อกสินค้าประเภทมือถือหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
  • สถานประกอบการที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบ่อนพนัน คาบาเรท์ บาร์ ไนต์คลับ
  • ทรัพย์สินซึ่งตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ำต่างๆ เช่น แม่น้ำ ลำคลอง ทะเล เฉพาะการขอเอาประกันภัยน้ำท่วม
 4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาการรับประกันภัยเป็นราย ๆ ไป สำหรับ
  • การขอเอาประกันภัยเฉพาะสต็อกสินค้าอย่างเดียว
  • การขอเอาประกันภัยเพิ่มเติมสำหรับความคุ้มครองภัยน้ำท่วม
 5. แผนประกันภัยนี้สามารถซื้อระยะยาวได้สูงสุด 3 ปี โดยได้รับส่วนลด 12.50% สำหรับระยะเวลา 2 ปีและ 16.66% สำหรับระยะเวลา 3 ปี
 6. บริษัทขออนุญาตเข้าสำรวจภัยสำหรับธุรกิจบางประเภท โดยจะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีไป
 7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันภัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. ธุรกิจโรงแรม สามารถซื้อความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกได้สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท
 9. สำหรับภัยน้ำท่วมขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันเป็นรายๆ สำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยน้ำท่วมสูง อันได้แก่ พื้นที่บริเวณ จังหวัดอ่างทอง ลพบุรี นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สิงห์บุรี และ บางพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร กรุณาติดต่อตัวแทนของบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนรับประกันภัย

แผนประกันภัย SME คอมพลีท

ประกันความเสี่ยงภัยสำหรับธุรกิจ

ความคุ้มครองหลัก ทุนประกันภัย
1. การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ได้แก่ “อาคาร” ที่เป็นสถานที่ประกอบธุรกิจ (ไม่รวมรากฐาน) และ “ทรัพย์สินภายในอาคาร” เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้สำนักงาน รวมทั้ง “สต็อกสินค้า” และ “เครื่องจักร” อันเกิดจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิด ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว ภัยลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากอากาศยาน การเฉี่ยวชนของยวดยานพาหนะ ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ความเสียหายจากอุบัติเหตุอันเกิดจากปัจจัยภายนอก การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม) และภัยใด ๆ ที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

****ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองส่วนแรก 2,000.-บาท ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งและทุกครั้ง สำหรับความเสียหายจากอุบัติเหตุอันเกิดจากปัจจัยภายนอก และภัยเนื่องจากน้ำ
ตามหน้าตาราง
2. ความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า อันเกิดจากการเดินเครื่องเกินกำลัง การเดินลัดวงจรของไฟฟ้า การเผาไหม้ของสายไฟฟ้าในตัวเอง การรั่วของกระแสไฟฟ้า หรือการเดินลัดวงจรของไฟฟ้าเนื่องจากฟ้าผ่า ทั้งนี้ สาเหตุความเสียหายดังกล่าว ต้องมีผลทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นหรือความเสียหายดังกล่าวเกิดจากฟ้าผ่า เท่านั้น 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของความคุ้มครองหลัก สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท
3. ค่าเช่าอาคารเพื่อใช้ประกอบธุรกิจชั่วคราว ในกรณีที่อาคารได้รับความเสียหายจากภัยที่ได้รับความคุ้มครอง ตามความคุ้มครองหลัก จนไม่อยู่ในสภาพที่จะดำเนินกิจการได้ 2,000 บาทต่อวัน
(สูงสุดไม่เกิน 30 วัน)
4. การประกันภัยเงินทดแทนการสูญเสียรายได้ ในกรณีที่อาคารได้รับความเสียหายจากภัยที่ได้รับความคุ้มครอง ตามความคุ้มครองหลักจนไม่อยู่ในสภาพที่จะดำเนินกิจการได้

**** ระยะเวลาในการชดใช้สินไหมทดแทนสูงสุด 3 เดือน
10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของความคุ้มครองหลัก สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท
5. การสูญเสียค่าเช่า ในกรณีที่อาคารหรือส่วนของอาคารที่เอาประกันภัยไว้ไม่อยู่ในสภาพที่จะอยู่อาศัยได้ เนื่องจากถูกทำลายหรือเสียหายจากเพลิงไหม้ หรือภัยอื่นใด ที่ได้มีการเอาประกันภัยคุ้มครองไว้ จนเป็นเหตุให้สูญเสียค่าเช่าไป ไม่เกิน 150,000 บาท ต่อปี
6. ค่าวิชาชีพตามความจำเป็นสำหรับสถาปนิก พนักงานสำรวจ วิศวกรที่ปรึกษา รวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพื่อการประเมินราคา ออกแบบ และการควบคุมงานอันเกิดจากซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย อันเกิดจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามความคุ้มครองหลัก 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของความคุ้มครองหลัก สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท
7. ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิงของผู้เอาประกันภัย รวมถึงบุคคลที่กระทำในทางการที่จ้างหรือถูกใช้วานโดยผู้เอาประกันภัยซึ่งได้กระทำการดับเพลิง ไม่เกิน 10% ของ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท
8. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการค้ำหรือยันซาก การรื้อถอนหรือทำลาย การขนย้ายซาก ซึ่งทรัพย์สินที่เสียหาย อันเกิดจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามความคุ้มครองหลัก ไม่เกิน 10% ของ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท
9. ความเสียหายต่อป้ายโฆษณา ที่ยึดและแนบติดกับผนังของอาคารอย่างถาวร รวมถึงป้ายที่ติดตั้งภายนอกและในสถานที่เอาประกันภัย และความเสียหายนั้น เกิดจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้หมวดการประกันภัยป้ายโฆษณา 100,000
10. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่อยู่ภายในอาคารที่พกพาได้ อันได้แก่ โทรศัพท์มือถือ, วิทยุ ติดตามตัว, คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค, Flash Drive, กล้องถ่ายรูป และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่พกพาได้ทุกชนิดที่เป็นของผู้เอาประกันภัยอันมีสาเหตุมาจากภัยภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ ตามความเสียหายจริงสูงสุดรวมกันไม่เกิน 30,000 บาทต่อครั้ง/ต่อปี
11. ความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล ที่เป็นสิ่งของส่วนตัวสำหรับใช้สอยหรือสวมใส่ประจำวัน อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า แว่นตา เป็นต้น ซึ่งเก็บรักษาไว้ในอาคาร และความเสียหายนั้น เกิดจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามความคุ้มครองหลัก ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ
- เจ้าหน้าที่และพนักงานของผู้เอาประกันภัย (ซึ่งเป็นความเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบ)
- ผู้เอาประกันภัย
2,000 บาทต่อคน
100,000 บาทต่อครั้ง
12. การประกันภัยโจรกรรม (จร.2) คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย และส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารซึ่งเก็บทรัพย์สินดังกล่าว อันเกิดจากการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยความเสียหายที่เห็นได้อย่างชัดเจนต่ออาคาร หรือเกิดจากชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของความคุ้มครองหลัก สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท
13. การประกันภัยสำหรับเงิน (ปง.2) คุ้มครองความสูญเสียของเงินที่อยู่ภายในอาคาร ซึ่งอยู่ในความดูแลของผู้เอาประกันภัย หรือถูกเก็บอยู่ในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัยที่ปิดล็อคเรียบร้อย 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของความคุ้มครองหลัก สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
14. การประกันภัยสำหรับกระจก คุ้มครองความเสียหายต่อกระจกที่ใช้เป็นส่วนประกอบของอาคาร อันเกิดจากอุบัติเหตุใดๆ จนทำให้แตกหรือเสียหายจนใช้การไม่ได้ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของความคุ้มครองหลัก สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท
15. การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก คุ้มครองการเสียชีวิต ความบาดเจ็บต่อร่างกาย หรือความเจ็บป่วยของบุคคลภายนอก รวมทั้งความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว ซึ่งเกิดขึ้นภายในอาคารหรือเกิดจาก การใช้อาคารนั้น ทั้งนี้ ได้ขยายความคุ้มครองความรับผิดตามกฏหมายอันเกิดจากป้ายโฆษณาด้วย 2,000,000
10,000 บาทต่อครั้ง
100,000 บาทต่อปี

1,000,000
5,000 บาทต่อคน
200,000 บาทต่อปี
15.1 คุ้มครองอาหารและเครื่องดื่มเป็นพิษ
15.2 ความเสียหายโดยอุบัติเหตุต่อรถยนต์ของบุคคลภายนอก ในที่จอดรถของผู้เอาประกันภัย
15.3 ขยายความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสำหรับการบาดเจ็บทางร่างกายจากอุบัติเหตุภายในสถานที่ประกอบการ อันมิใช่ความบกพร่องของสถานที่เอาประกันภัย
16. ประกันความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง คุ้มครองเจ้าหน้าที่ และพนักงานของผู้เอาประกันภัย กรณีได้รับบาดเจ็บแก่ร่างกาย โดยอุบัติเหตุหรือเป็นโรคซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน 1,500,000
17. ความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ภายในอาคาร (All Other Contents) 15,000 บาทต่อชิ้น
100,000 บาทต่อปี
18. ขยายความคุ้มครองถึงการเปลี่ยนแปลง การเพิ่มเติม การปรับปรุงทรัพย์สินเอาประกันภัย 200,000
19. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันชั่วคราว ตามความจำเป็นเพื่อความปลอดภัยและป้องกันอาคารที่ได้รับความเสียหายซึ่งอยู่ระหว่างรอการซ่อมแซมหรือสร้างใหม่ 1,000,000
20 .ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งอย่างเร่งด่วน ค่าขนส่งทางอากาศ และค่าทำงานล่วงเวลาในวันหยุด เพื่อทำการซ่อมแซม หรือจัดหาของใหม่มาทดแทนทรัพย์สินเอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหาย 250,000
21. สิ่งปลูกสร้างขนาดย่อมที่อยู่ภายนอกตัวอาคาร ส่วนต่อเติมเชื่อมโยงของสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างที่อำนวยความสะดวกให้แก่สถานที่เอาประกันภัยซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งหรือติดกับสิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัย 1,000,000
22. ค่าใช้จ่ายอันสมควรต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการใช้ความพยายามเพื่อกู้คืน ป้องกัน หรือรักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เพื่อลดความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครอง 1,000,000
ความคุ้มครองที่เลือกซื้อได้ ทุนประกันภัย
1.ความคุ้มครองภัยน้ำท่วม ไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของความคุ้มครองหลัก

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถยื่นขอเอาประกันภัยกับบริษัทได้เพียง 1 กรมธรรม์ ประกันภัยต่อ 1 สถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
 2. อาคารที่ขอเอาประกันภัยต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 คอนกรีตล้วน ยกเว้น ห้องแถว แผงลอย ร้านค้าในตลาดแออัด สถานที่ซึ่งมีถนนทางเข้าออกคับแคบ รถดับเพลิงไม่สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
  • ทรัพย์สินซึ่งตั้งอยู่ในเขตอันตรายตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เช่น เยาวราช สำเพ็ง จักรวรรดิ ชุมชนคลองเตย
  • สต็อกสินค้าประเภทมือถือหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
  • สถานประกอบการที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบ่อนพนัน คาบาเรท์ บาร์ ไนต์คลับ
  • ทรัพย์สินซึ่งตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ำต่างๆ เช่น แม่น้ำ ลำคลอง ทะเล เฉพาะการขอเอาประกันภัยน้ำท่วม
 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาการรับประกันภัยเป็นราย ๆ ไป สำหรับ
  • ทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ในเขต 4 จังหวัดทางภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ซึ่งมีจำนวนเงินเอาประกันภัยมากกว่า 5 ล้าน บาท
  • การขอเอาประกันภัยเฉพาะสต็อกสินค้าอย่างเดียว
  • การขอเอาประกันภัยเพิ่มเติมสำหรับความคุ้มครองภัยน้ำท่วม
 4. แผนประกันภัยนี้สามารถซื้อระยะยาวได้สูงสุด 3 ปี โดยได้รับส่วนลด 12.50% สำหรับระยะเวลา 2 ปีและ 16.66% สำหรับระยะเวลา 3 ปี
 5. บริษัทขออนุญาตเข้าสำรวจภัยสำหรับธุรกิจบางประเภท โดยจะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีไป
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันภัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ธุรกิจโรงแรม สามารถซื้อความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกได้สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท
 8. สำหรับภัยน้ำท่วมขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันเป็นรายๆ สำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยน้ำท่วมสูง อันได้แก่ พื้นที่บริเวณ จังหวัดอ่างทอง ลพบุรี นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สิงห์บุรี และ บางพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร กรุณาติดต่อตัวแทนของบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนรับประกันภัย

การประกันภัยรถยนต์กลุ่ม

การประกันภัยรถยนต์กลุ่ม หมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัยมีรถยนต์ที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัทในชื่อเดียวกันตั้งแต่ 3 คันขึ้นไป โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย 10% ตามที่กฎหมายระบุไว้ การประกันภัยรถยนต์ จะให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุจากความเสียหาย หรือการสูญหายของตัวรถ และรถมอเตอร์ไซค์ ทั้งภาคบังคับ และภาคสมัครใจ

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบกลุ่ม

เป็นรูปแบบที่จะให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยแบบกลุ่มตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุและทำให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา ทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บ ต้องรับการรักษาพยาบาล โดยสามารถจะขยายความคุ้มครองในกรณีถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย ตลอดจนการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

ประกันอัคคีภัย (กลุ่มธุรกิจ)

การประกันอัคคีภัย เป็นการประกันภัยเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินต่างๆ ที่ระบุเอาประกันภัยไว้ หากเกิดความเสียหายจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า และแรงระเบิด ของแก๊ส หรือภัยพิเศษอื่นที่ได้เลือกซื้อไว้ ผู้เอาประกันภัยก็จะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่จะไม่เกินกว่าจำนวนเงิน เอาประกันภัย

การประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

เป็นรูปแบบที่จะให้ความคุ้มครองผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง และใหญ่ เช่น อาคารสำนักงานหรือพาณิชย์ โกดัง โรงงานอุตสาหกรรม เครื่องตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องจักร สต็อกสินค้า วัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต ฯลฯ จากอุบัติเหตุทุกชนิด ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์

การประกันธุรกิจหยุดชะงัก

คุ้มครองเจ้าของธุรกิจต่อการสูญเสียกำไรขั้นต้นอันเป็นผลมาจากการลดลงของรายได้ และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากปกติ เมื่อเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินตามความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ ประกันอัคคีภัย หรือกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

ประกันภัยเครื่องจักรชำรุด

เป็นรูปแบบที่ให้ความคุ้มครองต่อเครื่องจักรในสถานที่ประกอบการ หรือโรงงาน อันเกิดจากภัย หรืออุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด เช่น ความผิดพลาดในการใช้เครื่องจักร วัตถุแปลกปลอมตกลงไปในเครื่องจักร การถูกกลั่นแกล้ง ทำให้เครื่องจักรชำรุดเสียหาย เป็นต้น

การประกันภัยหม้อไอน้ำ

เป็นรูปแบบที่จะให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายโดยอุบัติเหตุ (นอกเหนือจากอัคคีภัย) ของ หม้อกำเนิดไอน้ำและ ถังความดัน อุบัติเหตุ จากการระเบิด การยุบแฟบ รวมถึงความรับผิดตามกฎหมาย ต่อบุคคลภายนอกทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

การประกันภัยงานก่อสร้างและงานติดตั้งเครื่องจักร

เป็นรูปแบบที่จะให้ความคุ้มครองงานที่กำลังก่อสร้าง การติดตั้งเครื่องจักรและทดสอบเดินเครื่องจักรโรงงาน และโครงสร้างที่เป็นเหล็ก รวมทั้งความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากงานการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาที่กำลังก่อสร้าง เช่น จากเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ นอกจากนี้ยังคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง

การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัยสำหรับความรับผิดตามกฎหมาย ต่อความบาดเจ็บทางร่างกาย และ/หรือ ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อันเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัย หรือลูกจ้างผู้เอาประกันภัย เกี่ยวกับการดำเนินงาน ภายในสถานที่ เอาประกันภัย หรือเกิดขึ้นจากความบกพร่องของสถานที่เอาประกันภัย

การประกันภัยตัวเรือ

การประกันภัยตัวเรือ ให้ความคุ้มครองความเสียหาย หรือสูญเสียกับตัวเรือ เครื่องจักรอุปกรณ์ ชิ้นส่วนต่างๆ ที่ติดอยู่กับตัวเรือรวมถึงความรับผิดชอบ ต่อทรัพย์สิน หรือบุคคลภายนอกและใช้ในการเดินทะเล