ประกันมะเร็ง และ ประกันสุขภาพ | อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

ประกันภัยคุ้มครองโรคมะเร็ง

ปัจจุบันโรคมะเร็งถือเป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขของประเทศไทยและทั่วโลกเนื่องจากเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งของโลก และพบว่าจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี นอกจากนี้การรักษาโรคมะเร็งเป็นการรักษาที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นการประกันภัยมะเร็งจึงมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาได้ โดยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินสดเต็มตามจำนวนเงินเอาประกันภัย ทันทีที่ผู้เอาประกันภัยตรวจพบว่ามีโรคมะเร็งเป็นครั้งแรก หลังจาก 90 วันนับจากวันเริ่มคุ้มครองในกรมธรรม์

ความคุ้มครอง

 • เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยเป็นครั้งแรกว่าเป็น โรคมะเร็ง

ข้อยกเว้น

 • โรคเอดส์
 • พบว่าโรคมะเร็งนั้นเป็นสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
 • การปรากฏหรือทราบอาการของโรคมะเร็งเป็นครั้งแรกภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับครั้งแรก
 • โรคมะเร็งผิวหนัง

แผนประกัน เซฟ เซฟ

ประกันภัยโรคมะเร็ง

CANCER SAFE & SAVEประกันภัยโรคมะเร็ง

จุดเด่น

 • จ่าย 100,000 บาท ทันที เมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งครั้งแรก
 • คุ้มครองการเป็นโรคมะเร็งผิวหนัง สูงสุด 10,000 บาท
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีการทำเคมีบำบัดและรังสีรักษา สูงสุด 10,000 บาท
 • ต่ออายุต่อเนื่องจนถึงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ (ทุนประกันภัยโรคมะเร็งลดลง 50%)
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 

แผนประกันภัย

ข้อตกลงคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
ช่วงอายุ 1-54 ปี 55-60 ปี
(กรณีต่ออายุ)
1. โรคมะเร็ง (ไม่รวมโรคมะเร็งผิวหนัง) 100,000 50,000
2. โรคมะเร็งผิวหนัง 10,000 10,000
3. ผลประโยชน์การทำเคมีบำบัดและรังสีรักษาต่อครั้งไม่เกิน 5,000 บาท สูงสุด 10,000 10,000
เบี้ยประกันภัย (รวมอากรแสตมป์และภาษี) 999 999
 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • มีอายุตั้งแต่ 1-54 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ขอเอาประกันภัย (ต่ออายุได้ถึง 60 ปีบริบูรณ์)
 • สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เคยเป็นโรคมะเร็ง หรือไม่เคยได้รับการตรวจว่าเป็นมะเร็งมาก่อนวันที่ขอเอาประกันภัย
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันภัย 1 ท่าน ต่อ 1 กรมธรรม์ เท่านั้น

ข้อยกเว้น

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

 • ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยปีแรกมีผลบังคับไม่ว่าจะได้รับการรักษา ให้หายแล้วก็ตาม (Pre-existing Conditions)
 • การปรากฏหรือทราบอาการของโรคมะเร็งหรือความผิดปกติที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็ง ไม่ว่าประเภทหรือชนิดใดๆ ภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting period) 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับครั้งแรก
 • โรคมะเร็งที่เกิดขึ้นกับอวัยวะที่ผู้เอาประกันภัยเคยเป็นโรค หรือยังคงมีอาการของโรค และยังไม่ได้รับการรักษาให้หายขาดก่อนการเอาประกันภัย ดังต่อไปนี้
  - โรคไวรัสตับอักเสบ ชนิด B & C (ทั้งชนิดที่เป็นพาหะหรือไม่เป็นพาหะ) โรคตับแข็ง โรคตับอักเสบเรื้อรัง
  - โรคพิษสุราเรื้อรัง
  - โรคปอดอักเสบเรื้อรัง โรคถุงลมโป่งพองในปอด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
  - โรคลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรัง
  - โรคปากมดลูกอักเสบเรื้อรัง หรือช่องคลอดอักเสบเรื้อรัง
 • โรคมะเร็งที่เกิดขึ้นกับอวัยวะที่ผู้เอาประกันภัยเคยเป็นเนื้องอก ก้อนเนื้อ ตุ่มเนื้อ หรือซีสต์ที่ยังไม่ได้รับการผ่าตัด หรือได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดออกแล้วแต่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับครั้งแรก อย่างไรก็ตามหากผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้มาต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี และตรวจพบว่าเป็น โรคมะเร็งเป็นครั้งแรกหลังจากนั้น บริษัทจะไม่นำข้อยกเว้นนี้มาใช้บังคับ
 • โรคมะเร็งที่เกิดจากการติดเชื้อ HIV มะเร็งหลอดเลือด (Karposi’s Sarcoma) และมะเร็งที่สัมพันธ์กับโรคเอดส์ (AIDS)

คำเตือน

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจ ทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เงื่อนไขการรับประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

แผนประกัน มะเร็งจิ๊บจิ๊บ

ประกันภัยโรคมะเร็ง

ประกันมะเร็งแบ่งเบาค่าใช้จ่ายเรื่องร้ายให้ จิ๊บ จิ๊บ...คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ เบี้ยเริ่มต้นวันละ 3 บาท !

เพราะโรคมะเร็งไม่เลือกอาชีพ ไม่เลือกอายุ สามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้ อลิอันซ์ ขอเสนอ ประกันโรคมะเร็ง จิ๊บ จิ๊บ โดยประกันมะเร็งนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวจากโรคมะเร็ง เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงวันละ 3 บาท คุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะสูงสุด 1 ล้านบาท !

มะเร็ง... แจ๊คพอตที่ไม่มีใครอยากได้

หนึ่งในโรคร้ายยอดฮิตที่คร่าชีวิตคนไทย ชั่วโมงละ 7 คน .. จะดีแค่ไหนที่มีประกันมะเร็ง ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย คุ้มครองทุกโรคมะเร็ง ทุกขั้น ทุกระยะ  ทำง่าย ๆ เพียงแค่ตอบคำถามสุขภาพสั้น ๆ โดยไม่ต้องเสียเวลาไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล  
เจอปุ๊บ จ่ายปั๊บ... จุดเด่นของ ประกันมะเร็ง จิ๊บ จิ๊บ

 • ประกันมะเร็ง คุ้มครองทุกกรณี เมื่อตรวจพบไม่ว่าจะเป็นมะเร็งระยะใดก็ตาม คุ้มครองทุกโรคมะเร็ง ทุกระยะ ทั้งระยะลุกลามและระยะไม่ลุกลาม
 • จ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองมะเร็ง100% มะเร็งผิวหนัง 100% ของทุนประกันมะเร็งหลัก
 • ไม่ต้องตรวจ เพียงแต่ตอบคำถามสุขภาพ
 • เบี้ยประกันภัยลดหย่อนภาษีสูงสุด 15,000 บาท
ประกันมะเร็ง จิ๊บ จิ๊บ คุ้มครองอะไรบ้าง?
 • จ่ายผลประโยชน์เต็มจำนวนทันทีที่ตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งหลัก ระยะรอคอย 90 วัน
 • จ่ายผลประโยชน์เต็มจำนวนทันทีที่ตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งผิวหนัง ระยะรอคอย 90 วัน
 • คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัยซ้ำเพื่อความมั่นใจ* (Second Opinion) ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งครั้งแรก

*การตรวจวินิจฉัยซ้ำ หมายถึง การเข้ารับการตรวจเป็นครั้งที่สองจากแพทย์เพื่อยืนยันผลการวินิจฉัยหรือรับคำปรึกษาในการวางแผนการรักษาซึ่งเกิดขึ้นภายใน 30 วันหลังจากวันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งครั้งแรก ใช้ได้ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกัน จ่ายตามค่าใช้จ่ายแท้จริง บริษัทจะคุ้มครองค่าใช้จ่ายส่วนนี้ เมื่อได้แสดงผลการตรวจวินิจฉัยเป็นมะเร็งครั้งแรกต่อบริษัทแล้ว เงื่อนไขการรับประกัน

 • ผู้ขอเอาประกันภัยมีอายุระหว่าง 10-50 ปี (ต่ออายุได้ถึง 64 ปี ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ)
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด
 • เอกสารนี้มิใช่เอกสารที่จัดทำให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นการเฉพาะเจาะจง ผู้ขอเอาประกันภัยจึงควรศึกษาและทำความเข้าใจโดยละเอียด ก่อนตัดสินใจเสนอขอเอาประกันภัย

ประกันภัยโรคมะเร็ง

ปัจจุบันโรคมะเร็งถือเป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขของประเทศไทยและทั่วโลกเนื่องจากเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งของโลก และพบว่าจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี นอกจากนี้การรักษาโรคมะเร็งเป็นการรักษาที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นการประกันภัยมะเร็งจึงมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาได้ โดยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินสดเต็มตามจำนวนเงินเอาประกันภัย ทันทีที่ผู้เอาประกันภัยตรวจพบว่ามีโรคมะเร็งเป็นครั้งแรก หลังจาก 90 วันนับจากวันเริ่มคุ้มครองในกรมธรรม์

ความคุ้มครอง

 • เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยเป็นครั้งแรกว่าเป็น โรคมะเร็ง

ข้อยกเว้น

 • โรคเอดส์
 • พบว่าโรคมะเร็งนั้นเป็นสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
 • การปรากฏหรือทราบอาการของโรคมะเร็งเป็นครั้งแรกภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับครั้งแรก
 • โรคมะเร็งผิวหนัง