ประกันการเดินทาง | อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง

การประกันภัยการเดินทาง เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยหากผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุ และผลของอุบัติเหตุนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บต้องได้รับการรักษาพยาบาล หรือสูญเสียอวัยวะ มือ เท้า และสายตา หรือเสียชีวิต แต่ทั้งนี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องเกิดขึ้น ภายในระยะเวลาระหว่างการเดินทางที่กำหนดไว้เท่านั้น

หลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นอย่างไร

หลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนสำหรับการประกันภัยการเดินทางแบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ

 1. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตหรือสูญเสียมือ เท้าและสายตา บริษัทจะจ่ายค่าทดแทน ให้เป็นเงินก้อนแก่ผู้เอาประกันภัยหรือทายาทดังนี้
  • 1.1 การเสียชีวิต : 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • 1.2 การสูญเสียมือ เท้า และ/หรือสายตา รวม 2 ข้าง : 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • 1.3 การสูญเสียมือ เท้า หรือสายตาหนึ่งข้าง : 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 2. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บ บริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย

การประกันภัยการเดินทางมีข้อยกเว้นที่บริษัทไม่คุ้มครองอย่างไรบ้าง

การประกันภัยการเดินทาง จะมุ่งให้ความคุ้มครองต่ออุบัติเหตุที่เป็นความเสี่ยงภัยพื้นฐานของคนโดยทั่วไปเท่านั้น ดังนั้นจึงมีการกำหนดข้อยกเว้นในกรมธรรม์ที่จะไม่คุ้มครองในเหตุการณ์บางอย่าง อาทิ

 1. การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือยาเสพติด
 2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 3. การแท้งลูก
 4. สงคราม การปฏิวัติ การกบฎ
 5. การจลาจล การนัดหยุดงาน การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายลุกฮือฮาต่อต้านรัฐบาล
 6. การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ อาวุธนิวเคลียร์
 7. การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย เช่น เล่นสกี การแข่งรถ แข่งเสก็ต เป็นต้น
 8. ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 9. ขณะที่โดยสารอยู่ในเครื่องบินที่มิใช่สายการบินพาณิชย์ เช่น เฮลิคอปเตอร์

แผนประกัน เซฟ เซฟ

ประกันเดินทางในประเทศ  

จุดเด่น

 • ให้ความคุ้มครองการสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงและ ค่ารักษาพยาบาลอันสืบเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ในประเทศไทย

แผนประกันภัย

ข้อตกลงคุ้มครอง แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 100,000 200,000 300,000
2. การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 10,000 20,000 30,000
 

เบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกันภัยต่อคน แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3
1 วัน 15 บาท 30 บาท 45 บาท
3 วัน 30 บาท 60 บาท 90 บาท
5 วัน 40 บาท 80 บาท 120 บาท
7 วัน 45 บาท 90 บาท 135 บาท
10 วัน 50 บาท 100 บาท 150 บาท
14 วัน 60 บาท 120 บาท 180 บาท
 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • ผู้เอาประกันภัยมีอายุไม่เกิน 70 ปี ณ วันที่ซื้อกรมธรรม์ประกันภัย
 

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

 • กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะที่ผู้เอาประกันภัยตกอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปหรือยาเสพติดให้โทษร้ายแรง อาการเจ็บป่วย การแท้งบุตร การทะเลาะวิวาท การก่ออาชญากรรม การฆ่าตัวตายหรือทำร้ายร่างกายตนเอง การเล่น หรือแข่งกีฬาอันตราย การดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศหรือเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ ขณะโดยสารบนเครื่องบินที่ไม่ใช่สายการบินพาณิชย์ การจลาจล การนัดหยุดงาน ภัยสงคราม การก่อการร้าย ภัยการเมือง อาวุธนิวเคลียร์และ/หรือกัมมันตภาพรังสีและอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ เป็นต้น
 
 

หมายเหตุ

  • ผู้เอาประกันภัยจะต้องถือกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางอุ่นใจในจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อคน

คำเตือน

  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • เงื่อนไขการรับประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

แผนประกัน เพอร์เฟค

ประกันเดินทางต่างประเทศ

จุดเด่น

 • ให้ความคุ้มครองระหว่างการเดินทางต่างประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • สามารถเลือกทำประกันภัยได้ทั้งรายเที่ยว หรือรายปี
 • อุ่นใจตลอดการเดินทางด้วย AAGI Travel Assistance บริการสายด่วน ให้ความช่วยเหลือระหว่างการเดินทาง ตลอด 24 ชั่วโมง
 • สามารถนำไปยื่นขอ VISA สำหรับเดินทางไปในกลุ่มประเทศเชงเก้นได้ ทุกแผนประกันภัย
 • คืนเงิน 100% หากยื่นขอวีซ่าไม่ผ่าน

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย และเริ่มต้นเดินทาง จากประเทศไทยเท่านั้น
 • มีอายุตั้งแต่ 1-75 ปีบริบูรณ์
 • แผนประกันภัยรายปี สามารถซื้อได้เฉพาะผู้มีอายุ 15-65 ปีบริบูรณ์ เดินทางได้สูงสุด 120 วันต่อครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี

ประเทศที่ไม่คุ้มครอง

อัฟกานิสถาน / แอลจีเรีย / บุรุนดี / สาธารณรัฐแอฟริกากลาง / ชาด / โคลัมเบีย / เอธิเทรีย / กินี / เฮติ / อิรัค / ไอวอรีโคสต์ / เคนยา / เลบานอน / ลิเบีย / มาลี / มอริเตเนีย / เม็กซิโก / ไนเจอร์ / ไนจีเรีย / เกาหลีเหนือ / ปากีสถาน / คองโก / โซมาเลีย / ซูดาน /สาธารณรัฐซูดานใต้ / ซีเรีย / เยเมน / ซาอุดิอาระเบีย / คอซอวอ

แผนประกันภัย Travel Perfect / Travel Perfect Insurance Plan

ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
Perfect 1 Perfect 2 Perfect 3 Perfect 4
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ 5,000,000 3,000,000 2,000,000 2,000,000
การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยขณะเดินทางในต่างประเทศ 5,000,000 3,000,000 2,000,000 2,000,000
การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยหลังจากกลับถึงประเทศไทย (ถือเป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมของความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล) 300,000 250,000 200,000 100,000
การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย 4,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศไทย 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
การส่งผู้เยาว์เพื่อเดินทางกลับประเทศ 250,000 150,000 70,000 -
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล 250,000 150,000 70,000 -
เงินชดเชยต่อวันระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ สูงสุด 30 วัน 5,000 3,000 1,500 -
การยกเลิกการเดินทาง 500,000 300,000 200,000 -
การลดจำนวนวันเดินทาง 500,000 300,000 200,000 -
ความล่าช้าในการเดินทาง - 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ต่อเนื่องทุกๆ 6 ชั่วโมง 50,000 30,000 20,000 -
ความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง คุ้มครองไม่เกิน5,000 บาท ต่อชิ้นหรือต่อคู่ สูงสุด 50,000 30,000 20,000 -
การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง - 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ต่อเนื่องทุกๆ 6 ชั่วโมง 50,000 30,000 20,000 -
ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 4,000,000 3,000,000 1,000,000 500,00
การพลาดการต่อเที่ยวบิน - 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ต่อเนื่องทุกๆ 6 ชั่วโมง 25,000 15,000 10,000 -
การสูญเสียหรือเสียหายของเงินสด และเช็คเดินทาง 10,000 5,000 - -
ความสูญเสียหรือเสียหายของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง 30,000 15,000 - -
ความคุ้มครองอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ คุ้มครองไม่เกิน5,000 บาท ต่อชิ้นหรือต่อคู่ สูงสุด 50,000 30,000 - -
รางวัลพิเศษสำหรับ โฮล-อิน-วัน 20,000 10,000 - -
ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า 30,000 15,000 - -
การจี้เครื่องบิน คุ้มครองรวมสูงสุด 200,000 100,000 100,000 -
ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน 1,500 1,000 500 -

เบี้ยประกันภัย

รายเที่ยว เบี้ยประกันภัย(บาท)
จำนวนวัน Perfect 1 Perfect 2 Perfect 3 Perfect 4
Asia WW Asia WW Asia WW Asia WW
1 935 1,113 688 919 462 599 209 281
2 945 1,276 699 930 468 604 215 286
3 956 1,287 704 940 473 615 220 292
4 1,119 1,531 819 1,113 541 717 242 336
5 1,214 1,668 892 1,208 587 777 270 372
6 1,231 1,685 903 1,219 593 788 276 378
7 1,407 1,728 1,024 1,250 662 798 319 385
8 1,559 1,915 1,133 1,380 731 880 354 426
9 1,576 1,938 1,145 1,398 742 892 360 432
10 1,593 1,955 1,156 1,415 748 903 366 438
11 1,728 2,216 1,250 1,586 798 1,003 403 524
12 1,832 1,832 1,320 1,678 842 1,062 409 529
13 1,854 2,371 1,337 1,700 853 1,073 414 535
14 1,870 2,398 1,353 1,716 864 1,084 420 541
15 2,053 2,615 1,4760 1,869 930 1,171 483 616
16 2,173 2,772 1,562 1,980 985 1,238 489 621
17 2,195 2,800 1,579 2,002 996 1,254 495 627
18 2,222 2,833 1,595 2,024 1,007 1,265 501 633
19 2,295 2,940 1,644 2,095 1,035 1,308 541 690
20 2,431 3,113 1,738 2,217 1,095 1,381 532 678
21 2,459 3,146 1,760 2,244 1,106 1,397 538 689
22 2,481 3,190 1,777 2,266 1,117 1,414 544 695
23 2,657 3,333 1,898 2,371 1,188 1,474 583 717
24 2,684 3,366 1,920 2,398 1,205 1,491 588 728
25 2,717 3,405 1,942 2,426 1,216 1,507 594 734
26 2,745 3,443 1,964 2,448 1,232 1,524 600 745
27 2,772 3,482 1,986 2,475 1,243 1,540 605 751
28 2,910 3,498 2,074 2,492 1,298 1,546 639 762
29 2,943 3,542 2,096 2,519 1,309 1,562 644 773
30 2,976 3,581 2,123 2,547 1,326 1,579 650 779
31 3,009 3,619 2,145 2,574 1,337 1,595 644 776
32 – 38 3,619 4,230 2,569 3,003 1,595 1,854 776 908
39 – 45 4,230 4,840 2,998 3,427 1,854 2,112 908 1,034
46 – 52 4,840 5,451 3,427 3,856 2,112 2,371 1,034 1,166
53 – 59 5,451 6,061 3,856 4,285 2,371 2,624 1,166 1,293
60 – 66 6,061 6,672 4,279 4,708 2,624 2,882 1,293 1,425
67 – 73 6,672 7,282 4,708 5,137 2,882 3,141 1,425 1,557
74 – 80 7,282 7,893 5,137 5,566 3,141 3,399 1,557 1,683
81 – 87 7,893 8,503 5,561 5,990 3,399 3,658 1,683 1,815
88 – 94 8,503 9,114 5,990 6,419 3,658 3,911 1,815 1,942
95 – 101 9,114 9,724 6,419 6,848 3,911 4,169 1,942 2,074
102 – 108 9,724 10,340 6,848 7,271 4,169 4,428 2,074 2,206
109 – 115 10,340 10,951 7,271 7,700 4,428 4,686 2,206 2,332
116 – 122 10,951 11,561 7,700 8,129 4,686 4,945 2,332 2,464
123 – 129 11,561 12,172 8,129 8,558 4,945 5,203 2,464 2,591
130 – 136 12,172 12,782 8,553 8,982 5,203 5,456 2,591 2,723
137 – 143 12,782 13,393 8,982 9,411 5,456 5,715 2,723 2,855
144 – 150 13,393 14,003 9,411 9,840 5,715 5,973 2,855 2,981
151 – 157 14,003 14,614 9,840 10,263 5,973 6,232 2,981 3,113
158 – 164 14,614 15,224 10,263 10,692 6,232 6,490 3,113 3,240
165 – 171 15,224 15,835 10,692 11,121 6,490 6,743 3,240 3,372
172 – 178 15,835 16,451 11,121 11,545 6,743 7,002 3,372 3,504
179 – 180 16,451 17,061 11,545 11,974 7,002 7,260 3,504 3,630
รายปี 9,000 6,400 4,150 2,400
 

หมายเหตุ

     รายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น จะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย  

คำเตือน

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจ ทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เงื่อนไขการรับประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

แผนประกัน ทราเวลพลัส

ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ

จุดเด่น

 • คุ้มครอง 24 ชั่วโมงทั่วโลก ระหว่างการเดินทาง
 • ยื่นขอ VISA สำหรับการเดินทางไป ประเทศในกลุ่มเชงเก้น
 • บริการ Travel Assistance สำหรับเหตุฉุกเฉินระหว่างการเดินทาง
 • เลือกทำาประกันได้ทั้งแบบ รายเที่ยว หรือ รายปี
 

แผนความคุ้มครองและทุนประกันภัยสูงสุดต่อการเดินทางแต่ละครั้ง (บาท)

ความคุ้มครอง Oasis Silver Oasis Gold Oasis Platinum Oasis Annual
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ 2,000,000 3,000,000 4,000,000 6,000,000
2. ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินในต่างประเทศ 1,500,000 2,000,000 2,500,000 2,500,000
3. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ และการส่งศพกลับ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
4. ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินในประเทศไทย 150,000 200,000 250,000 250,000
5. ค่าเดินทางเพิ่มเติม ไม่คุ้มครอง 10,000 10,000 10,000
6. การเดินทางไปดูแลผู้เยาว์ 15,000 15,000 15,000
7. การยกเลิกการเดินทาง ไม่คุ้มครอง 50,000 5,000
8. การลดจำนวนวันเดินทาง 50,000 5,000
9. ความล่าช้าในการเดินทา 50,000 50,000
10. การพลาดการต่อยานพาหนะจากความล่าช้าของผู้ขนส่ง 50,000 50,000
11. ความสูญเสียหรือเสียหายต่อสัมภาระในการเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว 5,000 บาทต่อชิ้น/คู่/ชุด 50,000 50,000
12. ความล่าช้าของสัมภาระในการเดินทาง 20,000 30,000
13. ความสูญเสียหรือเสียหายของเงินพกติดตัวและเอกสารส่วนตัว 5,000 5,000
14. ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 1,000,000 2,500,000 3,500,000
การขยายเวลาอัตโนมัติ 1 วัน
 

เบี้ยประกันภัย (บาท)

ระยะเวลาการเดินทาง Oasis Silver Oasis Gold Oasis Platinum Oasis Annual
รายเดี่ยว ครอบครัว รายเดี่ยว ครอบครัว
1-4 วัน 290 290 600 815 1,630 -
5-7 วัน 355 370 740 925 1,850 -
8-10 วัน 420 430 860 1,240 2,480 -
11-14 วัน 655 695 1,390 1,380 2,760 -
15-22 วัน 1,235 1,305 2,610 2,170 4,340 -
23-31 วัน 1,330 1,445 2,890 2,480 4,960 -
32-45 วัน 1,915 2,185 4,370 3,655 7,310 -
46-62 วัน 2,075 2,405 4,809 3,940 7,880 -
63-75 วัน 2,445 2,725 5,450 4,650 9,300 -
76-90 วัน 2,605 3,150 6,300 5,335 10,670 -
91-120 วัน 3,925 4,670 9,340 6,210 12,420 -
121-150 วัน 5,955 7,210 14,420 8,465 16,930 -
151-180 วัน 7,965 9,225 18,450 11,680 23,360 -
รายปี - - - - - 6,315
 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • แผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 1-80 ปี
 • แผนประกันภัยการเดินทางสำหรับครอบครัว คุ้มครองจำนวนสมาชิกไม่เกิน 4 ท่าน โดย จำกัดผู้เอาประกันภัยที่อายุเกินกว่า 23 ปี ไม่เกิน 2 ท่าน
 • กรณีเลือกซื้อแบบรายปี คุ้มครองระยะเวลาการเดินทางสูงสุด ไม่เกิน 90 วัน ต่อการเดินทาง แต่ละครั้ง
 • ความคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจาก อุบัติเหตุสำหรับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี หรือสูงกว่า 75 ปี เท่ากับครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินเอาประกันภัย

คำเตือน

 • เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์กำหนด
 • เอกสารนี้มิใช่เป็นเอกสารที่จัดทำให้แก่ผู้ขอเอาประกันภัยเป็นการเฉพาะเจาะจง

ประกันการเดินทาง

การประกันภัยการเดินทาง เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยหากผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุ และผลของอุบัติเหตุนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บต้องได้รับการรักษาพยาบาล หรือสูญเสียอวัยวะ มือ เท้า และสายตา หรือเสียชีวิต แต่ทั้งนี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องเกิดขึ้น ภายในระยะเวลาระหว่างการเดินทางที่กำหนดไว้เท่านั้น

หลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นอย่างไร

หลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนสำหรับการประกันภัยการเดินทางแบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ
 1. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตหรือสูญเสียมือ เท้าและสายตา บริษัทจะจ่ายค่าทดแทน ให้เป็นเงินก้อนแก่ผู้เอาประกันภัยหรือทายาทดังนี้
  • 1.1 การเสียชีวิต : 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • 1.2 การสูญเสียมือ เท้า และ/หรือสายตา รวม 2 ข้าง : 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • 1.3 การสูญเสียมือ เท้า หรือสายตาหนึ่งข้าง : 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 2. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บ บริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินชดเชยค่ารักษา พยาบาลตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย

การประกันภัยการเดินทางมีข้อยกเว้นที่บริษัทไม่คุ้มครองอย่างไรบ้าง

การประกันภัยการเดินทาง จะมุ่งให้ความคุ้มครองต่ออุบัติเหตุที่เป็นความเสี่ยงภัยพื้นฐานของคนโดยทั่วไปเท่านั้น ดังนั้นจึงมีการกำหนดข้อยกเว้นในกรมธรรม์ที่จะไม่คุ้มครองในเหตุการณ์บางอย่าง อาทิ
 1. การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือยาเสพติด
 2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 3. การแท้งลูก
 4. สงคราม การปฏิวัติ การกบฎ
 5. การจลาจล การนัดหยุดงาน การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายลุกฮือฮาต่อต้านรัฐบาล
 6. การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ อาวุธนิวเคลียร์
 7. การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย เช่น เล่นสกี การแข่งรถ แข่งเสก็ต เป็นต้น
 8. ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 9. ขณะที่โดยสารอยู่ในเครื่องบินที่มิใช่สายการบินพาณิชย์ เช่น เฮลิคอปเตอร์