คุ้มค่า เบี้ยต่ำ ทุนประกันสูง ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก

ความคุ้มครอง

แผนความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย

1. คุ้มครองชีวิตของบุคคลภายนอก 500,000 บาทต่อคน และสูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อครั้ง

2. คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 1,000,000 บาทต่อครั้ง

3. ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลในรถ 5 คน (ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร) 100,000 บาทต่อคน

4. ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในรถ 5 คน (ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร) 100,000 บาทต่อคน

5. ค่าประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 200,000 บาทต่อครั้ง

6. คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันที่เอาประกันภัย 150,000 บาทต่อครั้ง

*ข้อมูลสรุปเพื่อเผยแพร่เท่านั้น ขอรับทราบรายละเอียดทั้งหมดได้จากเคาน์เตอร์ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทยทุกสาขา