บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย เป็นการผสานความร่วมมือของ 2 บริษัทประกันภัยระหว่างบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อผนึกความเชี่ยวชาญ ฐานลูกค้าที่เข้มแข็งและประสบการณ์อันยาวนานของ 2 บริษัท สู่การดำเนินงานภายใต้ชื่อ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย มอบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อการคุ้มครองให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการแตกต่างกัน

ประกันภัยรถยนต์ ดูทั้งหมด
ประกันภัยการเดินทาง ดูทั้งหมด
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ดูทั้งหมด
ประกันภัยบ้านและที่อยู่อาศัย ดูทั้งหมด
ประกันภัยโรคมะเร็ง ดูทั้งหมด
คณะผู้บริหาร อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินการ
บริษัทฯ ตั้งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยได้เปิดเผยนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ให้สาธารณชนทราบ รวมถึงแนวทางการเปิดเผยและสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นตามด้านล่าง

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี บริษัทฯ จึงได้ลงนามแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 และได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทยเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 และได้รับมติการต่ออายุการรับรองทุก 3 ปี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 บริษัทฯ รับทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการเป็นตัวอย่างที่ดีในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

ในปี 2564 บริษัทฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการต่ออายุการรับรองฐานะสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย ครั้งที่ 2

ชั้น 1 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์
898 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ ​10330