Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

คณะผู้บริหาร

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ลาร์ส ไฮบุทสกี้ ผู้บริหาร อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

ลาร์ส ไฮบุทสกี้
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ทิวากร กาญจนกิจ ผู้บริหาร อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

ทิวากร กาญจนกิจ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายและคู่ค้าพันธมิตร
เกษวนา อินทราวุธผู้บริหาร อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

เกษวนา อินทราวุธ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ
อิศรา ชูวิศิษฐ์ผู้บริหาร อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

อิศรา ชูวิศิษฐ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์
สจ๊วต  โบเวลผู้บริหาร อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

สจ๊วต  โบเวล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านเทคนิค
ยาน คริสเตียน โรเซอไมเยอร์ ผู้บริหาร อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

ยาน คริสเตียน โรเซอไมเยอร์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน ประจำประเทศไทย
สก๊อต คาเมรอนผู้บริหาร อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

สก๊อต คาเมรอน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำประเทศไทย
พัชรา ทวีชัยวัฒนะผู้บริหาร อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

พัชรา ทวีชัยวัฒนะ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารงานลูกค้า ประจำประเทศไทย
กิตติ ปิณฑวิรุจน์ผู้บริหาร อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

กิตติ ปิณฑวิรุจน์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมาย และการตรวจสอบ ประจำประเทศไทย
อลิอันซ์ อยุธยา ประเทศไทย
จันทนา ชินวรรโณผู้บริหาร อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

จันทนา ชินวรรโณ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล ประจำประเทศไทย 
อลิอันซ์ อยุธยา ประเทศไทย