Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

ประกันภัยรถยนต์

เลือกสรรความคุ้มครองที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด จากผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาอย่างครอบคลุมและครบครัน

Swipe to view more

ประกันภัยชั้น 1
ประกันภัยชั้น 2+
(แผนยอดนิยม)
ประกันภัยชั้น 3+
ประกันภัยชั้น 3
การเกิดอุบัติเหตุทุกกรณี
ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
การเฉี่ยวชนกับยานพาหนะทางบก
ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
ไม่คุ้มครอง
สูญหาย
ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
ไฟไหม้
ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
น้ำท่วมและภัยธรรมชาติ
ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
ความคุ้มครองตามจำนวนเงินเอาประกันภัยน้ำท่วม (สามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้)
ความคุ้มครองตามจำนวนเงินเอาประกันภัยน้ำท่วม (สามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้)
ไม่คุ้มครอง
เสียชีวิต หรือทุพพลภาพ
คุ้มครองสูงสุด 10,000,000 บาท/ครั้ง
คุ้มครองสูงสุด 10,000,000 บาท/ครั้ง
คุ้มครองสูงสุด 10,000,000 บาท/ครั้ง
คุ้มครองสูงสุด 10,000,000 บาท/ครั้ง
ค่ารักษาพยาบาล
คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท/คน
คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท/คน
คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท/คน
คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท/คน
ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา
คุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท
คุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท
คุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท
คุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท
บุคคล
คุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท/คน
คุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท/คน
คุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท/คน
คุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท/คน
ทรัพย์สิน
คุ้มครองสูงสุด 2,500,000 บาท/ครั้ง
คุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท/ครั้ง
คุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท/ครั้ง
คุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท/ครั้ง
บริการยกรถ/ลากรถ
คุ้มครอง
คุ้มครอง
คุ้มครอง
คุ้มครอง
บริการจัดส่งน้ำมัน
คุ้มครอง
คุ้มครอง
คุ้มครอง
คุ้มครอง
ปรึกษาทางด้านเทคนิค
คุ้มครอง
คุ้มครอง
คุ้มครอง
คุ้มครอง
บริการกุญแจสำรอง
คุ้มครอง
คุ้มครอง
คุ้มครอง
คุ้มครอง

เราได้รับข้อมูลของคุณแล้ว กรุณารอการติดต่อจากเราค่ะ

Apologies, we are currently unable to handle your request.

Enter the text below. 60 seconds remaining. Can't read the text?