Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

ประกันภัยโจรกรรม, แผนประกันบ้าน my luxury home plus

 

 

 

 

ประกันภัยบ้าน My Luxury Home Plus

ประกันภัยโจรกรรม, ดูแลบ้านทรัพย์สินจากภัยรอบด้าน
ประกันภัยโจรกรรม, ซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้
ประกันภัยโจรกรรม, บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

เราได้รับข้อมูลของคุณแล้ว กรุณารอการติดต่อจากเราค่ะ

Apologies, we are currently unable to handle your request.

Enter the text below. 60 seconds remaining. Can't read the text?

ประกันภัยบ้านที่อยู่อาศัย ที่เป็นสิ่งปลูกสร้างคอนกรีต ครอบคลุมทรัพย์สินภายในบ้านที่คุณสามารถเลือกสรรความคุ้มครองได้ดังใจ พร้อมสิทธิประโยชน์ขยายความคุ้มครองพิเศษที่เราเต็มใจบริการ เพื่อสร้างความอบอุ่นใจให้กับบ้านและทรัพย์สินของคุณ

 • ให้ความคุ้มครองที่พักอาศัยทั้ง บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม คอนโดมีเนียม อพาร์ทเมนท์
 • ให้ความคุ้มครองไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว และภัยลูกเห็บ
 • ขยายความคุ้มครองค่าเช่าสำหรับพักอาศัย ความเสียหายต่อทรัพย์สิ่นส่วนบุคคล หรือทรัพย์สินที่พกพาได้ภายในสิ่งปลูกสร้าง
 • ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อเงินตรา อัญมณี สูงสุด 200,000 บาทต่อปี
 • จ่ายน้อยกว่าด้วยส่วนลดการประกันภัยระยะยาวสูงสุด 30.22%

Swipe to view more

List of companies and their prices. Column one contains the official codes used in financial markets.
ความคุ้มครองหลัก ทุนประกันภัย (บาท)
1. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ได้แก่
สิ่งปลูกสร้าง (รวมรากฐาน) ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง
เช่น เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ เครื่องครัว ฯลฯ ความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้
ฟ้าผ่า ภัยยวดยานพาหนะ ภัยระเบิด ภัยทางอากาศยาน
ภัยเนื่องจากน้ำที่ไม่ได้มีสาเหตุจากน้ำท่วม ภัยจากควัน ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน
ภัยเนื่องจากป่าเถื่อนและการกระทำด้วยเจตนาร้าย ภัยไฟป่า
ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว ภัยลูกเห็บ และความเสียหายจาก
อุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมายใดๆ ที่ไม่ได้ระบุเป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์ประกันภัย
1,000,000
2. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ  ซึ่งเป็นของผู้เอาประกันภัย
     - วงเงินความคุ้มครองสูงสุดต่อชิ้น 30,000
     - วงเงินความคุ้มครองรวมกันสูงสุดต่อครั้งและ รวมกันสูงสุดต่อปี 100,000
3. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเงินตรา ธนบัตร หรืออัญมณี  รวมกัน 20,000 ต่อชิ้น สูงสุด 200,000 ต่อปี
4. ค่าเช่าสำหรับพักอาศัยชั่วคราว หากสิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจากภัยใต้ความคุ้มครองข้อ 1 จนไม่สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้ 
     - วงเงินความคุ้มครองต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน) 1,000
     - วงเงินความคุ้มครองรวมกันสูงสุดต่อครั้งและต่อปี 100,000
5. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่อยู่ภายในสิ่งปลูกสร้าง
ที่พกพาได้ อันได้แก่ โทรศัพท์มือถือ, วิทยุติดตามตัว, คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค,
Flash Drive, กล้องถ่ายรูป และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่พกพาได้ทุกชนิด
อันมีสาเหตุมาจากภัยภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์
ตามความเสียหายจริงและสูงสุดรวมกัน  ไม่เกิน 30,000 บาทต่อครั้ง/ต่อปี
โดยมีความรับผิดส่วนแรก 2,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้งและ
ทุกครั้งสำหรับอุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอก
6. ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า อันเกิดจากการเดินเครื่องเกินกำลัง การลัดวงจรของไฟฟ้า
การเผาไหม้ของสายไฟในตัวเอง การรั่วของกระแสไฟฟ้าหรือการเดินลัดวงจรของไฟฟ้าเนื่องจากฟ้าผ่า
ทั้งนี้สาเหตุความเสียหายดังกล่าวข้างต้นมีผลทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นหรือความเสียหายดังกล่าว
เกิดจากฟ้าผ่าเท่านั้น วงเงินความคุ้มครองรวมกันสูงสุดต่อครั้งต่อปี
100,000
7. การลักทรัพย์ที่ปรากฎร่องรอยงัดแงะทางเข้าหรือออกจากตัวอาคาร
วงเงินความคุ้มครองรวมกันสูงสุดต่อครั้งต่อปี
200,000
8. ค่าใช้จ่ายสำหรับการดับเพลิงของผู้เอาประกันภัย รวมถึงบุคคลที่กระทำ
ในทางการที่จ้างหรือถูกใช้วาน โดยผู้เอาประกันภัย ซึ่งได้กระทำการดับเพลิง
ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากความสูญเสียหรือความเสียหายจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้ความคุ้มครองหลัก
10% ของความเสียหายแต่ละครั้ง
9. ค่าวิชาชีพตามความจำเป็นสำหรับสถาปนิก พนักงานสำรวจ วิศวกรที่ปรึกษา
รวมถึงที่ปรึกษา กฎหมายและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพื่อการประเมิณราคา
ออกแบบอันเกิดจากการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหาย
จากภัยที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้ความคุ้มครองหลัก
10% ของทุนประกันภัยความคุ้มครองหลัก
10. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการค้ำยันหรือยันซาก การรื้อถอนหรือทำลาย
การขนย้ายซากทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากความสูญเสีย
หรือความเสียหายจากภัยภายใต้ความคุ้มครองหลัก
10% ของความเสียหายแต่ละครั้ง
11. การประกันภัยสำหรับกระจก คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหาย
ของกระจกที่ใช้เป็นส่วนประกอบของสถานที่ที่เอาประกันภัย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ
จนทำให้แตกหรือเสียหายจนใช้การไม่ได้ วงเงินความคุ้มครองรวมกันสูงสุดต่อครั้งต่อปี
100,000
12. การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ความรับผิดภายในสถานที่เอาประกันภัย วงเงินคุ้มครองรวมกันสูงสุด 1,000,000
พิเศษสุด วงเงินความคุ้มครอง (บาท)
13. การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.1) สำหรับผู้เอาประกันภัย (เจ้าบ้าน)
คู่สมรส บุตรและแม่บ้าน (คนรับใช้) ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต
การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก
 
     - ผู้เอาประกันภัย (เจ้าบ้าน) 100,000
     - คู่สมรส 100,000
     - บุตร (ระบุชื่อ) (จำกัดความรับผิดต่อคน สูงสุดไม่เกิน 3  คน) 100,000
     - แม่บ้าน (คนรับใช้) จำนวน 1 คน 100,000
ความคุ้มครองทั้งหมดนี้เบี้ยประกันภัยต่อปีเริ่มต้น (รวมภาษีและอากรแล้ว) ค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่ม 160 บาท (รวมภาษีและอากรแล้ว) ต่อทุนประกันภัยของความคุ้มครองหลักที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 100,000 บาท 3,900
 • แผนประกันภัยนี้คุ้มครองสิ่งปลูกสร้างคอนกรีต และทรัพย์สินที่อยู่ภายในสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวที่มีมูลค่าตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป
 • คุ้มครองเฉพาะบ้านเดี่ยว ที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยส่วนบุคคลเท่านั้น มิใช่เพื่อการค้า ให้เช่า หรือแสวงหาผลกำไรใดๆ
 • สถานที่เอาประกันภัย 1 แห่งสามารถซื้อแผนประกันภัยนี้ได้ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 • แผนประกันภัยนี้ใช้ได้ทุกพื้นที่ทุกจังหวัด ยกเว้น
  - เขตอันตรายตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เช่น เยาวราช สำเพ็ง จักรวรรดิ์ ชุมชนแออัดคลองเตย เป็นต้น
  - พื้นที่ในเขต 4 จังหวัดทางภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส เฉพาะสิ่งปลูกสร้าง และ/หรือทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างที่มีทุนประกันภัยมากกว่า 5,000,000 บาท
  - อำเภอในจังหวัดสงขลาตามรายชื่อต่อไปนี้สามารถซื้อทุนประกันภัย ได้สูงสุด 10,000,000 บาท ได้แก่ อ.เมืองสงขลา อ.หาดใหญ่ อ.ระโนด อ.รัตภูมิ อ.นาหม่อม อ.ควนเนียง อ.บางกล่ำ อ.สิงหนคร อ.คลองหอยโข่ง อ.กระแสสินธุ์
  - สำหรับภัยน้ำท่วมขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยเป็นรายๆ สำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยน้ำท่วมสูง อันได้แก่พื้นที่บริเวณ จังหวัด อ่างทอง ลพบุรี นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สิงห์บุรี และบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร กรุณาติดต่อตัวแทนของบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนการรับประกันภัย
 • แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับสมาชิกในครอบครัว จำกัดอายุตั้งแต่ 1-70 ปี และสำหรับแม่บ้าน (คนรับใช้) จำกัดอายุไม่เกิน 60 ปีเท่านั้น
เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์กำหนด เอกสารนี้มิใช่เป็นเอกสารที่จัดทำให้แก่ผู้ขอเอาประกันภัยเป็นการเฉพาะเจาะจง ผู้ขอเอาประกันภัยจึงควรศึกษา และทำความเข้าใจโดยละเอียดก่อนตัดสินใจเสนอขอเอาประกันภัย
ทรัพย์สินที่ยกเว้น ทรัพย์สินใดๆ ที่อยู่ในการดูแลรักษาของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้ดูแลรักษา
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย