ประกันกลุ่ม, แผนประกันอุบัติเหตุกลุ่มแผนประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

ประกันอุบัติเหตุ สำหรับ “กลุ่มบุคคล”
ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม, เบี้ยต่อคนไม่ถึงบาท
ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม, คุ้มครองทุพพลภาพสิ้นเชิง
ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม, ไม่ต้องสำรองจ่าย

สนใจแผนนี้

แผนประกันภัยที่ออกแบบมาเพื่อมอบความคุ้มครองให้แก่กลุ่มบุคคล ทั้งกลุ่มลูกจ้างของสถานประกอบการ ไม่ว่าจะจดทะเบียนในรูปแบบบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือร้านค้า กลุ่มนักเรียน นักศึกษา หรือกลุ่มคนในสหกรณ์ สโมสร ด้วยค่าเบี้ยประกันภัยราคาเป็นพิเศษ ต่อคนเริ่มต้นแค่วันละไม่ถึงบาท แต่ให้ผลประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มลูกจ้าง และกลุ่มนักเรียน เหมาะสำหรับมอบให้เป็นสิทธิพิเศษ
 • การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
 • สูญเสียอวัยวะ สายตา
 • การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง (ขึ้นอยู่กับแบบประกันภัยที่เลือก)
 • ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
 • การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
 • ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปจากอุบัติเหตุ (ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่เลือก)
 • ภัยจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 • เงินช่วยเหลือค่าปลงศพกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
 • เงินช่วยเหลือค่าปลงศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย
 • เงินทดแทนเพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย
 • ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นลูกจ้างของสถานประกอบการที่จดทะเบียนธุรกิจเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือร้านค้า มีอายุระหว่าง 15 – 60 ปีบริบูรณ์
 • แผนประกันภัยนี้ รับประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยจำนวน 5 คนขึ้นไป
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
แอร์โฮสเตส สจ๊วต กัปตัน ตำรวจ ทหาร อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย นักการเมือง ดารา นักแสดง นักร้อง นักดนตรี นักกีฬา นักข่าวกรรมกรแบกหาม คนงานก่อสร้าง พนักงาน/คนงานขุดเจาะน้ำมันหรือเหมืองแร่ ชาวประมง พนักงานส่งของหรือเอกสารที่ใช้มอเตอร์ไซค์ในการทำงาน (ยกเว้นกรณีทำประกันภัยทุกคนทั้งองค์กรและมีผู้ใช้จักรยานยนต์เป็นสัดส่วนไม่เกิน 50% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด) พนักงานขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง คนขับรถบรรทุกน้ำมัน แก๊ส วัตถุอันตรายต่างๆ พนักงานขับเรือโดยสาร และอาชีพหรือลักษณะงานที่มีความเสี่ยงอันตราย หรือเกิดอุบัติเหตุสูง
อาชีพที่นอกเหนือจากดังกล่าวข้างต้นนี้ กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือตัวแทนประกันภัยหรือนายหน้าประกันภัยของบริษัท
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย