Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

ประกันภัยอุบัติเหตุ, ประกัน PA Happy Senior


 

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับผู้สูงอายุ

แผนประกันอุบัติเหตุ PA Happy Senior เริ่มต้น 3,000 บาท/ปี

ประกันภัยอุบัติเหตุ, เน้นดูแลพ่อแม่สูงวัย
ประกันภัยอุบัติเหตุ, ลดหย่อนภาษีได้
ประกันภัยอุบัติเหตุ, ชดเชยกระดูกแตกหัก

เราได้รับข้อมูลของคุณแล้ว กรุณารอการติดต่อจากเราค่ะ

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Warning - The E-Mail Address configured for this form is either unverified or invalid. Please verify the E-Mail Address and try again later.

Enter the text below. 60 seconds remaining. Can't read the text?

ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียงวันละ 3 บาท คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาด้วยบัตร PA Platinum Card พร้อมรับผลประโยชน์ชดเชยกระดูกแตกหัก

 • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียงวันละ 3 บาท
 • รับความคุ้มครอง 24 ชั่วโมงทั่วโลก
 • รับบัตร PA platinum Card เพื่อสิทธิในการรักษาพยาบาลตามวงเงินที่ได้รับความคุ้มครอง โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเงินล่วงหน้า
 • รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึง 100,000 บาท
 • รับผลประโยชน์ชดเชยกระดูกแตกหัก นอกเหนือค่ารักษาพยาบาล
 • รับเงินทดแทนเพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ นอกเหนือจากความคุ้มครองอบ. 2 สูงสุด 30,000 บาท

Swipe to view more

List of companies and their prices. Column one contains the official codes used in financial markets.
แฮปปี้ ซีเนียร์ 1 เพิ่มความคุ้มครองกระดูกแตกหัก
ความคุ้มครอง ทุนประกันภัย (บาท)
แผน A1 แผน B1 แผน C1
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.2)
- กรณีอุบัติเหตุทั่วไป 300,000 300,000 500,000
- กรณีถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย 300,000 300,000 500,000
- กรณีอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 100,000 100,000
ผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และบาดเจ็บอวัยวะภายใน 90,000 150,000 250,000
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปจากอุบัติเหตุ 50,000 75,000 100,000
เงินทดแทนเพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 30,000 30,000 30,000
เบี้ยประกันภัยรายปีต่อคน (รวมอากรแสตมป์และภาษีแล้ว)
อายุ 55-65 ปี 3,200 4,200 5,900
อายุ 66-70 ปี 3,800 5,000 6,900
อายุ 71-75 ปี 4,400 6,100 9,100

Swipe to view more

List of companies and their prices. Column one contains the official codes used in financial markets.
แฮปปี้ ซีเนียร์ 2 เน้นคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
ความคุ้มครอง ทุนประกันภัย (บาท)
แผน A2 แผน B2 แผน C2
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.2)
- กรณีอุบัติเหตุทั่วไป 300,000 300,000 500,000
- กรณีถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย 300,000 300,000 500,000
- กรณีอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 100,000 100,000
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปจากอุบัติเหตุ 50,000 75,000 100,000
เงินทดแทนเพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 30,000 30,000 30,000
เบี้ยประกันภัยรายปีต่อคน (รวมอากรแสตมป์และภาษีแล้ว)
อายุ 55-65 ปี 3,000 3,800 4,500
อายุ 66-70 ปี 3,600 4,600 5,500
อายุ 71-75 ปี 4,200 5,400 6,900
 1. อายุระหว่าง 55-75 ปี
 2. ไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ หรือประกอบอาชีพที่ไม่อันตรายหรือมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิต และการบาดเจ็บ (บริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเป็นรายๆไป)
 3. สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นหรือมีอาการเกี่ยวเนื่องกับโรคลมชัก โรคหัวใจ โรคความดันสูง โรคเบาหวาน โรคมะเร็งทุกชนิด โรคเอดส์ หรือมีเชื้อไวรัส HIV หรือมีความพิการทางร่างกายส่วนใด เว้นแต่ความพิการนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อความสามารถในการทรงตัวหรือการดำเนินชีวิตประจำวันตามปกติ ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับประกันภัยในการพิจารณาเป็นรายๆไป
 4. อาชีพที่ไม่รับประกันภัย แอร์โฮสเตส สจ๊วต กัปตัน ตำรวจ ทหาร อาสาสมัครบรรเทาสาธณภัย นักการเมือง ดารา นักแสดง นักร้อง นักดนตรี นักกีฬา นักข่าว กรรมกรแบกหาม คนงานก่อสร้าง พนักงาน/คนงานขุดเจาะน้ำมันหรือเหมืองแร่ พนักงานทำความสะอาดอาคารสูง ชาวประมง พนักงานส่งของหรือเอกสารที่ใช้มอเตอร์ไซค์ในการทำงาน พนักงานขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง คนขับรถบรรทุกน้ำมัน แก๊ส วัตถุอันตรายต่างๆ พนักงานขับเรือโดยสาร
บุตรที่จ่ายเบี้ยประกันภัยให้ บิดา มารดา มีสิทธิ์ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรประกาศกำหนด

ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วย การติดเชื้อโรคที่มิได้เกิดจากอุบัติเหตุ การฆ่าตัวตาย การแท้งลูก การปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร การทะเลาะวิวาท การกระทำขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด การก่ออาชญากรรม ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสาสรอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสารและมิได้ประกอบการโดยสารสายการบินพาณิชย์ ภัยสงคราม ภัยก่อการร้าย เป็นต้น

 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
ประกันภัยอุบัติเหตุ, PA Platinum Card
รับทันที
ประกันภัยอุบัติเหตุ, PA Platinum Card
ได้รับ PA Platinum Card เพื่อสิทธิพิเศษในการรักษาพยาบาลตามวงเงินที่ได้รับความคุ้มครอง โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายล่วงหน้ากับโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย