พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
มีผลใช้บังคับวันที่ 1 มิถุนายน 2565
ประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย พ.ศ. 2564
มีผลใช้บังคับวันที่ 1 มิถุนายน 2565