ประกันธุรกิจ, แผนประกัน perfect sme

 

 

 

 

 

 

เราได้รับข้อมูลของคุณแล้ว กรุณารอการติดต่อจากเราค่ะ

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Warning - The E-Mail Address configured for this form is either unverified or invalid. Please verify the E-Mail Address and try again later.

A verification E-Mail was sent to the following E-Mail addresses:

Kindly check the corresponding inbox for a verification E-Mail and verify it.

Warning - The page URL seems to be incorrect. Kindly check the URL and try again.

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text?

 • ความคุ้มครองเต็มรูปแบบสำหรับ SME ด้วยเบี้ยเบาๆ ราคาเริ่มต้นเพียงวันละ 8 บาท
 • เลือกรับความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 1.5 ล้าน ถึง 150 ล้าน
 • คุ้มครองสถานประกอบการของคุณ รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ กระจกอาคาร เครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์ไฟฟ้า  สต๊อกสินค้า เครื่องจักร จากภัยจากโจรกรรม ไฟไหม้ ไฟฟ้าลัดวงจร แรงดันไฟฟ้าเกินกำหนด ระเบิด น้ำท่วม ภัยจากยานพาหนะและอากาศยาน รวมถึงภัยจากธรรมชาติต่างๆ 
 • คุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคลของพนักงานบริษัทซึ่งเก็บไว้ภายในอาคาร
 • ชดเชยค่าเสียหายจากการจราจล นัดหยุดงาน
 • ดูแลค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา วิศวกร สถาปนิกเพื่อทำการซ่อมแซ่ม รื้อถอน ทำลาย ขนย้ายซากทรัพย์สินที่เสียหาย
 • ดูแลรับผิดชอบต่อชีวิต ทรัพย์สิน ความบาดเจ็บ ของบุคคลภายนอกที่อยู่ในอาคาร รวมถึงความเสียหายต่อรถยนต์ของบุคคลภายนอกที่จอดอยู่ในที่จอดรถภายในสถานที่เอาประกันภัย
 • มีเงินชดเชยรายได้กรณีไม่สามารถดำเนินกิจการและค่าเช่าสถานที่เพื่อประกอบธุรกิจชั่วคราว
 • ชดเชยกรณีสูญเสียรายได้จากการให้เช่าอาคาร
 • ดูแลความเสียหายของแผ่นป้ายโฆษณาต่างๆ ติดกับตัวอาคาร และอยู่ภายในอาคาร
 • คุ้มครองลูกจ้างและพนักงานที่บาดเจ็บจากการปฎิบัติหน้าที่
 • เลือกซื้อความคุ้มครองจากภัยน้ำท่วมได้สูงสุดถึง 5 ล้านบาท
 • ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
 • ผู้ขอเอาประกันภัย ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • สามารถดูเงื่อนไขการรับประกันภัยและข้อยกเว้นเพิ่มเติมได้โดยคลิกปุ่มเพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์
 • เบี้ยประกันภัยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์แล้ว
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย